Flera sjukhus i Sverige, bland andra Nya Karolinska i Solna, inför den nya styrmodell som kallas "värdebaserad vård". Vårdfokus har i flera artiklar berättat vad modellen innebär och var den kommer ifrån. Se länkar här intill.

Nu har regeringen gett SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, i uppdrag att kartlägga kunskapsläget kring värdebaserad vård.

– Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Eftersom nya styrmodeller inom hälso- och sjukvården kan påverka förutsättningarna att ge vård som utgår från patientens behov är det viktigt med evidensbaserad kunskap om dessa modeller och i förlängningen dess inverkan på vården, säger socialminister Annika Strandhäll.

Uppdraget ska SBU redovisa senast i maj nästa år.