Goda vårdmöten främjar hälsa och välbefinnande. Distriktssköterskor vet att för patienter är det viktigt att bli bekräftade och bemötta med ett uppriktigt intresse. Varför sker inte alltid det?

Anna Nygren Zottermans doktorsavhandling handlar om vad som utmärker vårdmöten inom primärvården. När hon inledde studierna hade anmälningarna till patientnämnden från patienter som var missnöjda med bemötandet ökat.

Har intervjuat distriktssköterskor

I en av delstudierna till avhandlingen har hon intervjuat totalt 27 distriktssköterskor i fem fokusgrupper och från fem hälsocentraler. De berättar om tidspress, stress, språkförbistringar och önskar att det fanns organiserade möten för reflektion tillsammans med kolleger.

– Jag är själv distriktssköterska och vet att det är ett ensamt jobb med många självständiga beslut. Det borde vara en självklarhet att arbetsgivare ger tid för gemensam reflektion. Det skulle alla tjäna på i längden, säger hon.

Den första delstudien inleddes 2010 och även om Anna Nygren Zotterman inte har studerat vad som har hänt sedan dess vet hon att det bland distriktssköterskor fortfarande finns behov av tid för reflektion.

Bemötandet avgörande

I doktorsavhandlingen, som nyligen lades fram vid Luleå tekniska universitet, har hon också genomfört intervjuer med patienter och närstående. Patienterna har långvariga sjukdomar och stora vårdbehov och besöker sina hälsocentraler flera gånger i veckan. För dem är bemötandet avgörande för kvaliteten i vårdmötet.

– Att bli bemött på ett vänligt och välkomnande sätt är viktigt för dem. När de möts med respekt och känner sig bekräftade, sedda och lyssnade till blir de mer positiva och det befrämjar tillfrisknandet, säger Anna Nygren Zotterman.

Även delaktighet var viktigt för patienternas hälsa och välbefinnande. Att få vara delaktig i sin egen vård, att få information om vad som gäller, att slippa träffa ny personal hela tiden och berätta sin sjukdomshistoria gång på gång upplevdes som avgörande för ett gott vårdmöte.

Värdigheten viktig

Anna Nygren Zotterman har också intervjuat ett antal närstående. Slående i deras berättelser var hur viktigt det är att bli bemött som en person med värdighet. De vill bemötas med engagemang och framför allt vill de få snabb och personlig hjälp. I en annan studie intervjuas närstående tillsammans med patienterna och där uttrycker paren hur viktig tillgängligheten är för känslan av värdighet.

I intervjuerna med närstående till patienter med långvarig sjukdom beskriver de också att de vill ses som team av hälso- och sjukvårdspersonalen. Liksom patienterna vill de närstående bli involverade i vården.

– Det är viktigt att lyfta fram de närstående när det gäller de patientgrupper jag har intervjuat. Patienterna har ofta någon som följer med – en make, maka eller dotter – och även för dem är det viktigt att bli bekräftade. Jag tycker att vi i vården måste lyssna på de närstående i större utsträckning, säger hon.