I studien, som gjorts i samarbete mellan forskare vid universiteten i Umeå och Cambridge, ingår drygt 33 000 vuxna personer i Västerbotten som mellan 1990 och 2003 genomgick två hälsoundersökningar med tio års mellanrum.

Över tre kilo ökade risken

För att se i vilken grad dessa personer utvecklade diabetes har forskarna utgått från vikten vid det första undersökningstillfället. Analysen visar att jämfört med dem som vägde ungefär lika mycket tio år senare löpte de som hade lagt på sig tre kilo eller mer en 52 procent högre risk att få diabetes typ 2.

Enligt de uppskattningar som forskarna gjort skulle vart femte fall av typ 2-diabetes kunna förhindras om alla personerna som ingick i studien hade behållit sin vikt, oavsett hur mycket de vägde från början.

Förhindra fler fall

Deras slutsats är att det i olika folkhälsoprogram inte räcker att enbart fokusera på personer med hög risk att utveckla diabetes, framför allt personer med fetma, för att minska förekomsten av diabetes.

Baserat på tidigare studier har de räknat ut att om alla personer med hög diabetesrisk för fetma genomgick ett kommersiellt vikthållningsprogram skulle vart tionde fall av diabetes kunna förhindras. Genom att vända sig till alla vuxna skulle dubbelt så många fall av diabetes typ 2 kunna förhindras.

Det allra bästa är därför om de förebyggande åtgärderna både riktar sig till hela befolkningen och till personer med hög risk att utveckla diabetes, anser forskarna.

Studien – Impact of weight maintenance and loss on diabetes risk and burden: A population based study in 33,184 participants – publiceras inom kort i BMC Public Health.