Som Vårdfokus tidigare berättat är neonatalavdelningen på Länssjukhuset i Sundsvall kraftigt underbemannad vad gäller sjuksköterskor. För att klara bemanningen hyrs stafettsjuksköterskor in samtidigt som den ordinarie personalen tvingas jobba extra och ta dubbelpass.

Av totalt 19 sjukskötersketjänster är endast en handfull besatta av ordinarie personal. Sju eller åtta nya sjuksköterskor har rekryterats för anställning under första kvartalet. Enligt Vårdförbundets huvudskyddsombud Åsa Holgersson har dessa ingen erfarenhet av neonatalvård och endast en av dem har specialistutbildning. Tre är nya som sjuksköterskor.

– Nu tycker arbetsgivaren att de har löst problemet. Men vad de har gjort är att de har satt till huvuden, inte kompetens. Det är upprörande. Vad ger det för arbetsmiljö till de få som är kvar? Och vad ger det för patientsäkerhet? Kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö är tydligen av underordnad betydelse, säger Åsa Holgersson.

Hög sjukfrånvaro

Under förra året var sjukfrånvaron tolv procent på neonatalavdelningen, jämfört med den genomsnittliga sjukfrånvaron på sju procent i landstinget.

I oktober i fjol ansåg Vårdförbundet att läget var så allvarligt att man valde att anmäla verksamheten till Arbetsmiljöverket via en så kallad 6:6a-anmälan. Efter en inspektion på avdelningen kräver nu myndigheten att en rad allvarliga brister rättas till. Om inte kan arbetsgivaren dömas att betala ett vite på totalt 160 000 kronor.

Bland annat kräver Arbetsmiljöverket att en undersökning görs av arbetsförhållandena på avdelningen. Företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån ska anlitas för detta och arbetstagarna och skyddsombuden ska ges möjlighet att medverka.

Undersökningen ska omfatta såväl den egna som den inhyrda personalen. Bland annat vill myndigheten ha svar på om det finns arbetsuppgifter eller arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande. Arbetsmiljöverket vill också veta hur ofta personalen tvingas göra svåra prioriteringar på grund av att de är för få med tillräcklig erfarenhet och kompetens.

Arbetsgivaren föreläggs också att:

  • Se till att egen och inhyrd personal kan ta ut sina raster och pauser.
  • Redovisa hur man ska göra för att försäkra sig om att medarbetarna får tillräckligt med återhämtning innan de ombeds att ta extraturer.
  • Förvissa sig om att inhyrd personal känner till vilka arbetsuppgifter de ska utföra.
  • Se till att den ordinarie personalen får den träning som behövs för att kunna ge teambaserade akutvårdsinsatser.

Arbetsmiljöverket kräver att en handlingsplan för hur bristerna ska åtgärdas finns framtagen senast den 8 maj.

En annan bild än Vårdförbundet

Länsverksamhetschefen Anne Thelander håller med om att den kritik som Arbetsmiljöverket kommit med är allvarlig. Hon berättar att hon tillsammans med enhetschefen på avdelningen och en HR-konsult så sent som i går satte sig ner och lade upp en plan för hur de ska göra för att komma till rätta med bristerna.

– Det här är inget som har uppstått i går utan det har pågått under en längre tid. När man bemannar upp med stafettsjuksköterskor blir det slitningar i gruppen. Rutinerna är inte kända och det blir ett otydligare arbetssätt när man är många olika personer. Så vi tycker inte att det är några konstigheter i Arbetsmiljöverkets förläggande.

Hon håller däremot inte med om huvudskyddsombudet Åsa Holgerssons kritik, att kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö är av underordnad betydelse för arbetsgivaren.

Får inte tag på rätt kompetens

– Vi skulle inte kunna bedriva en verksamhet om vi satte kvalitet och patientsäkerhet långt ner på priolistan. Så funkar det inte. Däremot finns inte kompetenserna att få tag i. Då måste man bygga kompetensen genom att anställa sjuksköterskor i stället för barnsjuksköterskor. De ska få en gedigen och lång inskolning.

Hur gör ni för att få tillräckligt med barnsjuksköterskor? Lockar ni till exempel med bättre lön?

– Nej, det vi har kunnat erbjuda hittills har varit att jobba två helger av fem och att vi infört en kompetenstrappa. När det gäller lönen är vi begränsade. Vi får inte sätta lönen fritt som vi vill utan vi måste tänka på dem som finns i verksamheten också. Det finns en lönepolicy inom landstinget som vi måste följa.