Som många andra deltar också sjuksköterskor flitigt i olika diskussionsforum på nätet. Ibland sker det privat, ibland professionellt i syfte att dela kunskaper och sprida information till varandra.

Enligt Svensk sjuksköterskeförening, SSF, publicerar de allra flesta respektfulla inlägg och sprider material med gott omdöme. Inte desto mindre anser föreningen att det behövs vägledning som stöd för sjuksköterskors och annan vårdpersonals användning av sociala medier, där den professionella rollen tydligt skiljs från den privata.

I den nya publikationen betonas bland annat vikten av att vara vaksam så att inte de uppgifter som lämnas ut i sociala medier kan skada eller avslöja enskilda patienters eller närståendes identitet.

Skriften, som kan laddas ner gratis (se länk intill denna artikel), utgår från den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och Värdegrund för omvårdnad.

SSF hoppas att publikationen ska fungera som en vägledning och användas som stöd i diskussioner om sociala medier på arbetsplatser, i teamet eller med arbetsgivaren.