Ständig tillgänglighet kan vara ett problem för distriktssköterskor som spenderar mycket tid i trafiken, enligt ny forskning från Högskolan i Borås.

Karin Josefsson och Lise-Lotte Jonasson, båda sjuksköterskor som ingår i forskargruppen Äldreforskning, har studerat distriktssköterskors arbete och funnit att de ofta ger råd och stöd via telefonen. Det kan vara när de sitter i en bil, eller när de är på hembesök hos en patient.

– Studien visar att det är viktigt för distriktssköterskor att vara tillgängliga, men kommunerna behöver se till att tillgängligheten inte prioriteras framför patient- eller trafiksäkerhet, säger Lise-Lotte Jonasson.

Etiskt dilemma

Studien omfattar distriktssköterskor i Västra Götaland som är ansvariga för hemsjukvård under jourtid. Deras arbete går bland annat ut på att ge telefonrådgivning både till äldre och deras anhöriga och till vård- och omsorgspersonal på äldreboenden eller hemma hos äldre.

Förutom säkerhetsrisken med att köra bil och tala i telefon kan rådgivning under bilkörning innebära ett etiskt dilemma. För att kunna ge tillförlitliga råd behöver distriktssköterskorna mobiler med tillgång till exempelvis FASS, GPS och patientjournaler. Det saknas i dag.

– Det är avancerad rådgivning de måste ägna sig åt. Ibland ringer vårdpersonal och behöver råd och då gäller det att kunna tolka vad som sägs och samtidigt ta sig fram säkert på trafikerade vägar. Det här är både en patient- och en trafiksäkerhetsfråga, säger Karin Josefsson.

Saknar riktlinjer

Forskarna understryker att riskerna med den ständiga tillgängligheten inte har med distriktssköterskornas kompetens att göra. De har kvalifikationer nog att klara av rådgivning per telefon. Däremot anser de att kommunerna borde ha riktlinjer över hur de ska agera.

De anser också att kommunerna borde se till att det finns handsfreetelefoner i bilarna.

– Studien visar att en del distriktssköterskor inte ens har det och dessvärre tror jag inte att det är unikt, säger Karin Josefsson.

Telefonen eller patienten

Etiska dilemman kan också uppstå under hembesök. Till exempel när distriktssköterskan är hemma hos en äldre patient med omvårdnadsbehov och telefonen ringer. Ska hon gå undan och ta samtalet eller ignorera det och ägna sin fulla uppmärksamhet åt patienten?

– Det borde inte enbart vara upp till distriktssköterskorna själva om de ska svara i telefon eller inte. Det är arbetsgivaren som behöver föra en diskussion om riktlinjer, säger Lise-Lotte Jonasson.

De båda forskarna efterlyser etiska diskussioner i kommunerna om hur distriktssköterskorna ska agera i olika situationer.