Det visar en markörbaserad granskning av nära 60 000 journaler på omkring cirka 60 svenska sjukhus som gjorts från januari 2013 till juni 2016. Granskningen har letts av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Ett oroande fynd är att andelen utlokaliserade patienter har ökat från tre procent 2015 till fem procent första halvåret 2016, skriver Hans Karlsson, chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg, i rapportens förord.

Av de utlokaliserade patienter drabbades närmare 14 procent av vårdskador. För patienter som vårdades på en avdelning med specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten var det 7 procent som fick vårdskador.

Övriga fynd i rapporten är att:

  • Antalet vårdskador, särskilt vårdrelaterade infektioner och trycksår, tycktes öka under andra halvåret 2015. Denna trend fortsatte dock inte under första halvåret 2016.
  • Det har skett en statistiskt säkerställd minskning av det totala antalet vårdskador mellan första halvåret 2013 och samma period 2016.
  • Förekomsten av vårdrelaterade infektioner, blåsöverfyllnad och svikt i vitala funktioner minskade signifikant under denna period.

Rapporten bekräftar också tidigare fynd:

  • 100 000 patienter på svenska sjukhus får varje år undvikbara skador (vårdskador) av varierande allvarlighetsgrad.
  • Vårdtiden för patienter som får en vårdskada är mer än dubbelt så lång som för patienter som inte fått någon skada.
  • Kostnaden för den extra vårdtid på sjukhus som beror på vårdskador beräknas till ungefär 7 miljarder kronor årligen.

Rapporten är den sjätte i en serie fortlöpande rapporter som redovisar resultaten av de journalgranskningar som gjorts i SKL:s regi sedan 2013.

För första gången redovisas data inte bara på nationell nivå utan även på landstings- och regionnivå.