I studien ingick cirka 50 000 äldre personer i särskilt boende som fick diagnosen Alzheimers sjukdom 2005-2011, samt dubbelt så många äldre utan demensdiagnos. Medelåldern var 80 år.

De läkemedel som studerades var de vanligast förekommande, det vill säga moderna antidepressiva läkemedel som selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI-preparat) selektiva noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat) och mirtazapin.

Både hos äldre utan och med demens var risken för höftfraktur högre än hos dem som inte tog antidepressiva. Men det relativa antalet höftfrakturer var högre bland dem med Alzheimer.

Risken var som högst i början av behandlingen, men även efter fyra år var risken förhöjd.

Sambanden mellan antidepressiva och den ökade risken för höftfraktur kvarstod även efter justering av resultaten för användning av andra läkemedel som ökar fallrisken: osteoporos, socioekonomisk status, psykiatriska och andra kroniska sjukdomar.

Antidepressiva medel används inte bara för behandling av depression utan också för behandling av kronisk smärta och beteendemässiga och psykologiska symptom av demens, sömnlöshet, ångest och agitation. Om antidepressiv användning är nödvändig på äldre rekommenderar forskarna att läkemedlet och dess effekt på balansen kontrolleras regelbundet.