Det handlar enligt sjukhuset om att hushålla med befintliga resurser. Det är brist på sjuksköterskor på onkologiska vårdavdelningarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och de som arbetar där sliter hårt. Verksamheten har fått stänga tio vårdplatser på grund av att det fattas sjuksköterskor.

Rotationstjänst

Nu har klinikledningen kommit med ett förslag som de hoppas ska kunna göra arbetsmiljön bättre för sjuksköterskorna med dagens befintliga resurser och personal. Tanken är att stänga en vårdavdelning och i stället öppna en dagvårdsavdelning. På det sättet skulle sjuksköterskorna kunna arbeta periodvis inom dagvården och deras scheman bli mer attraktiva.  

– Genom att öka andelen dagvård kan vi använda personalen på bästa sätt och samtidigt erbjuda bästa möjliga vård med befintliga resurser, säger Hans Hägglund, verksamhetschef för Blod- och tumörsjukdomar.

Bättre även för patienterna

Dagvårdsavdelningen ska kunna bedöma och vårda akut sjuka patienter och patienter som idag vårdas inom slutenvården med korta vårdtider. Enligt Hans Hägglund har dagens nya behandlingar och läkemedel ökat möjligheterna att vårda fler patienter dagtid.

Hur påverkar det vården av patienterna?

– De kommer att få ett bättre omhändertagande. Idag saknas logistik för att ta hand om akutpatienterna. Nu kommer de till den ordinarie dagvården och får behandlas i väntrummet. Det kommer att bli möjlighet att fokusera mer på deras vårdbehov och utveckla vården för dem, till exempel erbjuda peg-sond i stället för regelbundna dropp till patienter med halscancer, säger Hans Hägglund.

Han säger att förslaget har mötts av positiv respons från sjuksköterskorna på avdelningarna. Frågan är nu uppe i samverkan och ett definitivt beslut ska fattas efter att en risk- och konsekvensanalys har gjorts och i samverkan med de fackliga organisationerna.

Stor personalomstättning

Som Vårdfokus skrivit om tidigare så är Uppsala det landsting som tappar flest sjuksköterskor. Personalomsättningen bland sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset har legat stabilt kring 10 procent de senaste åren.

Den nya dagvårdsavdelningen är tänkt att dra igång den 3 april. Totalt ska då tolv slutenvårdsplatser ersättas med åtta platser på dagvården. Dagens befintliga dagvård ska bedrivas som tidigare.