Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en rapport som beskriver vilka insatser som görs för att förebygga självmord.

I rapporten sammanfattas det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn.

Även aktuell statistik om suicid, suicidförsök och suicidtankar presenteras.

– Självmord berör oss alla. I rapporten visar vi bredden i det förebyggande arbetet, men eftersom suicidtalet har legat mer eller mindre konstant sedan millennieskiftet behöver arbetet intensifieras, säger Jenny Telander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Sedan 1990-talet har det årliga antalet självmord i Sverige minskat bland såväl kvinnor som män. Minskningen har varit störst bland de äldsta, särskilt bland männen. Dessutom har skillnaderna mellan åldersgrupperna minskat. Men under de senast tio åren har ingen minskning skett totalt sett.