Det konstaterar SBU:s upplysningstjänst som har gått igenom forskningsläget. Bland annat sex systematiska översikter, en randomiserad kontrollerad studie samt två hälsoekonomiska översiktsstudier som utvärderat hyperbar syrgasbehandling vid diabetesfotsår.

Men resultaten spretar. I en översikt från Cochrane från 2015 dras slutsatsen att hyperbar syrgasbehandling förbättrade läkningen under en uppföljningstid på upp till sex veckor. Däremot inte på längre sikt. Enligt översikten verkade behandlingen minska risken för amputation över fotleden.

I den senaste randomiserade och kontrollerade studien konstaterades dock att behandlingen varken minskade risken för amputation eller förbättrade läkningen hos patienter med diabetesfotsår.

Eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte har bedömts och resultaten inte vägts samman har SBU inte tagit ställning till hur effektiv metoden är.