I såväl Stockholm som Lund pågår försök med att låta patienter med ätstörningar, självskadebeteende eller psykoser lägga in sig själva. Syftet är att öka patienternas självbestämmande och inflytande över vården, samt att främja tidigt hjälpsökande och på så vis minska det totala behovet av heldygnsvård,

Hur det påverkar patienterna ges det nu svar på i en forskningsrapport som publiceras i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Eating Disorders.

I studien redogör forskarna för resultaten från en intervjustudie med patienter vid Stockholms centrum för ätstörningar. I korthet visar den att:

  • Självvald inläggning ger trygghet i patienternas vardag.
  • Tillgängligheten till heldygnsvård ökar.
  • Patienterna ges en möjlighet att boosta goda rutiner i fråga om ätande.
  • Den upplevs som ett motiverande stöd.
  • Den ger respit från en påfrestande vardag och avlastning för anhöriga.

– Även patienter som faktiskt aldrig har använt sig av möjligheten till självinläggning beskriver hur vetskapen om att det är möjligt har medfört en större trygghet, säger överläkaren Mattias Strand som varit med och gjort studien.

Men studien visar också att självvald inläggning kan hindra människor från att söka vård.

– Det är uppenbart att många av patienterna upplever att det krävs en förhållandevis god sjukdomsinsikt och förmåga till ansvarstagande för att självvald inläggning ska fungera väl, konstaterar Mattias Strand.