Vartannat år utför Statistiska centralbyrån, SCB, en arbetsmiljöundersökning på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Den innehåller bland annat frågor om den fysiska arbetsmiljön, stress, krav och inflytande, fysiska eller psykiska besvär som arbetet kan ha orsakat samt upplevelsen av arbetet.

För att titta på samband mellan hur arbetet upplevs och hur nöjda medarbetarna är med sitt arbete har SCB gjort en så specialanalys av 2015 års undersökning och tittat på yrkesgrupper med fler än 50 svarande.

Ett av dem är barnmorskeyrket, där hela 85 procent av dem som svarat säger sig vara nöjda. Det är bara civilingenjörerna som är lika nöjda med sitt arbete.

Utslaget på samtliga yrkesgrupper tycks å andra sidan de allra flesta som förvärvsarbetar vara tillfreds med jobbet. Hela 70 procent anger att de är nöjda med sitt arbete. Endast tio procent är missnöjda. Så har det enligt SCB sett ut under hela 2000-talet.

Sjuksköterskorna svarar som genomsnittet, sju av tio är alltså nöjda.

Hur tillfreds biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor är med sina arbeten går inte att utläsa ur statistiken då för få svarat.

  • Bland alla som arbetar anser de som är nöjda i något större utsträckning att de har ett meningsfullt arbete, är nöjda med sina arbetstider och har ett omväxlande arbete. Sambanden är dock ganska svaga, vilket enligt SCB kan bero på att olika faktorer kan vara olika viktiga för olika grupper och därmed ta ut varandra.
  • Bland barnmorskor och sjuksköterskor med särskild kompetens finns ett visst samband mellan nöjdheten och hur mycket inflytande man har.
  • Analysen visar också att arbetsmiljöförhållandena bland nöjda är bättre än bland missnöjda.
  • Sex av tio som är missnöjda med arbetet i stort känner olust att gå till jobbet medan en av tio som är nöjd känner olust.
  • Även bland de som är nöjda med jobbet är det fyra av tio som varje vecka är uttröttad i kroppen eller inte kan koppla bort tankarna på jobbet under fritiden.