Det visar studier som gjorts av universitetsadjunkten Stefan Andersson vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Han är specialistsjuksköterska inom vård av äldre och har genom enkäter, intervjuer och litteraturstudier försökt ta reda på i vilken mån moderna informations- och kommunikationsteknologier hjälper människor som vid sidan av sitt arbete även fungerar som anhörigvårdare. Exempelvis åt en make/maka, mamma eller pappa som drabbats av stroke eller demenssjukdom.

Stefan Andersson, disputerade 9 juni 2017 på Linnéuniversitetet. Universitetsadjunkt och specialistsjuksköterska i vård av äldre
Stefan Andersson är specialistsjuksköterska i vård av äldre och universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Det övergripande resultatet är att de flesta uppskattar de kompletterande teknologier som de erbjuds i syfte att underlätta vårdandet. Webbaserade system för till exempel information, utbildning och nätverkande ger dem stöd som annars är svårt att få tillgång till när man dessutom har ett jobb att sköta.

Information, e-lärande och utbildning via nätet bidrar inte bara till att anhörigvårdarna känner sig mer förberedda inför anhörigrollen utan också mer kompetenta.

Andra tekniska hjälpmedel som larm, sensorer och gps uppskattas också av många. Det skapar en trygghet att exempelvis kunna övervaka hur den äldre vårdtagarens mår på avstånd.

Alla är dock inte lika nöjda. Vissa känner sig extra belastande av att exempelvis ständigt behöva förklara för den de vårdar hur larmet eller andra tekniska hjälpmedel fungerar. Andra tycker också att det rent tekniskt är svårt att använda sig av webbaserade stöd, vilket minskar möjligheten att använda dem på ett optimalt sätt.

Resultaten presenteras i Stefan Anderssons avhandling: Information and communication technology - mediated support for working carers of older people.