Det är nätverket International Learning Collaborative som arrangerar den internationella vårdkongressen som pågår under tre dagar på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

En av värdarna och initiativtagarna till att kongressen handlar om just patienters delaktighet är Eva Jangland, klinisk lektor på specialistsjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.

Hur stor är frågan om patienters delaktighet internationellt?

– I västländerna är frågan stor. Vi kanske uttrycker oss på olika sätt bara. En del pratar om personcentrerad vård, en del om patientcentrerad vård, en del om fundamentals off care. För att nå en god omvårdnad med högkvalitet är delaktighet kärnan, och det är den även internationellt. Det går inte att uppnå hög kvalitet på vården om inte patienten är delaktig.

Har du exempel på något som händer inom området i andra länder?

– Det händer jättemycket. Vi hade till exempel en presentation nu på morgonen av en doktorand från Nya Zeeland om betydelsen av mjuka värden. Hur snabbt man etablerar en relation bara med hjälp av ett vänligt leende, att se och bekräfta. Det var väldigt inspirerande.

Eva Jangland
Eva Jangland, klinisk lektor i specialistsjuksköterskeprogrammet, Uppsala.

Vilka exempel bjuder Akademiska universitetssjukhuset på?

– Vi har bland annat en workshop om en applikation, som riktar sig till patienter med smärta. De ska kunna skatta och rapportera sin smärta med hjälp av en app. Det hjälper patienten att hålla koll på sin smärta, hur det har varit, och fungerar också som verktyg i samtal med till exempel sjuksköterskor.

Vad hoppas du på med den här konferensen?

– En etablerad relation med patienten är en förutsättning för vården. Patientdelaktighet ligger också i tiden, i Sverige med den nya lagen och att vi pratar personcentrerad vård. Den här konferensen är ett sätt att sätta fokus och lyfta upp det här ännu mer på agendan, på alla nivåer. Vi har bjudit in politiker, hälso- och sjukvårdsdirektören var här i dag, vi har forskare på plats, kliniker och patienter. Vi vill diskutera hur vi kan vi komma framåt så att personcentrerad vård verkligen blir något och inte bara en etikett som vi pratar om.

Varför är det viktigt att samverka internationellt inom den här frågan?

– Man kan lära mycket av varandra och höja blicken och bli inspirerad, tänka och vända och vrida på den här frågan från olika håll. Det här är basen för vården oavsett vilket land vi befinner oss i. Vi har otroligt mycket att vinna på att ta inspiration från andra och dela med oss. Det är så vi kan göra det bättre för patienterna.