Med dagens effektiva behandlingar överlever allt fler cancer. Fler personer kommer att behöva rehabilitering, men samtidigt ser tillgången till vård olika ut beroende på var i landet man bor. Det vill Regionala cancercentrum i samverkan ändra på och uppdaterar nu sitt vårdprogram kring cancerrehabilitering.

Tanken är att vårdprogrammet ska fungera som en praktisk hjälp för alla landsting och regioner när de ska fatta beslut om hur rehabvården ska organiseras.  Dessutom definieras de olika professionerna som bör finnas i teamet kring patienten.

Stort team

Kontaktsjuksköterskan har en viktig roll att fylla och ansvar för att patientens individuella rehabiliteringsplan följs upp kontinuerligt. Alla team bör ha en kurator och tillgång till dietist. Dessutom behöver alla landsting beskriva hur patienter med särskilda behov ska få kontakt med sexolog.

Som Vårdfokus tidigare skrivit om så har fysisk aktivitet stor betydelse för att minska biverkningar, trötthet och andra symtom efter, eller i samband med, cancerbehandling. Därför ska det vara enkelt för patienten att få träffa en fysioterapeut. Det gäller även möjligheten att få kontakt med en arbetsterapeut som underlättar fysiskt aktivitet och det dagliga livet.

Prata med patienten

Vårdprogrammet tar även upp vikten av att uppmärksamma smärta, lymfödem, psykologiska reaktioner och minderåriga barns behov av stöd. För att få till en fungerade rehabilitering finns det dock en faktor som väger tyngst.

– Dialog är det viktigaste, patienten och vårdteamet kommer tillsammans fram till vad patienten behöver. Det handlar inte om att komma tillbaka, snarare om att komma vidare. Oavsett hur det är med sjukdomen finns det alltid något som kan göra livet lite bättre, det finns inga hopplösa fall, säger Gunnar Eckerdal, ordförande i vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering.