När Universitetskanslerämbetet, UKÄ, granskade de tre specialistsjuksköterskeutbildningarna kom de fram till att utbildningarna inte höll tillräckligt hög kvalitet. Därför drogs tillståndet in för ett år sedan och höstens intag stoppades.

Kritiken gällde handledningen under den verksamhetsförlagda utbildningen. Traditionellt brukar en erfaren specialistsjuksköterska fungera som handledare, men Göteborg hade valt en annan lösning med flera handledare inom olika professioner. Enligt UKÄ gjorde detta att universitetet inte kunde garantera att studenterna når alla examensmål.

Efter att ha gjort de förändringar som UKÄ krävt lämnade Göteborgs universitet i höstas in en ansökan om tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen inom de tre inriktningarna. UKÄ har bedömt att utbildningarna uppfyller de krav som ställs och gett Göteborgs universitet tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen inom samtliga inriktningar.