Omkring 10 000 patienter, som genomgått en utredning för välgrundad misstanke om cancer, har svarat på en enkät från Regionala cancercentrum i samverkan. Patienterna har utretts enligt standardiserade vårdförlopp.

  • Av samtliga svarande gav 86 procent ett positivt svar på hur de upplevde sina kontakter med vården som helhet.
  • Hela 93 procent ansåg att de fått ett mycket bra bemötande från vårdpersonalen.
  • Tre av fyra ansåg att de fått bra information under utredningen.
  • Tre av fyra var positiva när det gällde tillgänglighet och utredningstid.

I jämförelse med tidigare undersökningar har fler patienter med cancer erbjudits en kontaktsjuksköterska och fler är också nöjda med samordningen av vårdkontakterna.

Men svaren visade också på flera områden där vården kan bli bättre. Endast var tredje hade blivit uppmanad att ha någon närstående med när de skulle få utredningens resultat. Av patienterna som fått en cancerdiagnos hade bara 65 procent fått en skriftlig, individuell vårdplan.