I avhandlingen Gestational diabetes, obesity and pregnancy outcomes in Sweden har Karin Hildén gått igenom alla graviditeter i Sverige under åren 1998-2012, sammanlagt över 1,2 miljoner graviditeter. Fokus för studierna har varit graviditetsdiabetes, övervikt och fetma hos kvinnan och dess påverkan på barn och mamma.

Fånga upp mammorna efter graviditen

Resultatet visar att både övervikt, fetma och graviditetsdiabetes hos kvinnor är kopplat till komplikationer för barnet, som till exempel hög födelsevikt. Mamman har högre risk att drabbas av till exempel havandeskapsförgiftning och hjärt-kärlsjukdomar senare i livet. 

- Det behöver skapas förutsättningar för en uppföljning av den här patientgruppen. Ett sätt skulle kunna vara att ha en rutin att även mamman kontrolleras när hon kommer med barnet till barnavårdscentralen. Det gäller att upptäcka sjukdomarna i tid innan man drabbas av dom, säger Karin Hildén i ett pressmeddelande.