Sedan 2013 rekommenderar Världshälsoorganisationen, WHO, att spädbarn ska vaccineras mot rotavirus. I dagsläget har ungefär hälften av regionerna i Sverige infört erbjudande om vaccination och mycket talar för att det inom en snar framtid kommer att införas i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Folkhälsomyndigheten har tidigare bedömt att vaccinet uppfyller smittskyddslagstiftningens kriterier för att ingå i programmet. Nästan alla remissinstanser har ställt sig positiva. Det som återstår är ett beslut från riksdagen.

Första i landet

Bland de första att erbjuda vaccinet till spädbarn var Region Stockholm och Region Jönköpings län som startade redan 2014. Carin Oldin, barnhälsoöverläkare i Region Jönköpings län har lett en uppföljande studie av utvecklingen. 

Studien visar att andelen barn som vaccinerats ökade från 76 procent 2014 till 81 procent 2017. Samtidigt har antalet barn inlagda på sjukhus på grund av magsjuka orsakad av rotavirus, halverats sedan 2014. I Jönköping handlade det förra året om totalt 142 vårddygn. Majoriteten av barnen var under ett år.

– Det är förstås väldigt bra att barn inte blir så sjuka så att de behöver hamna på sjukhus. Dessutom är rotavirus väldigt smittsamt och dessa barn riskerar annars att smitta andra barn som vårdas, säger Carin Oldin i en kommentar till studien på regionens webbplats.

Osäkra föräldrar

I studien har omkring 360 föräldrar i Region Jönköpings län fått svara på frågor om sin inställning till vaccination mot rotavirus. Åtta procent av föräldrarna var osäkra på om de skulle säga ja till vaccinet eller inte. Tjugo procent uppgav att de var osäkra på om de hade fått tillräckligt med information inför vaccineringen.

– Detta är något som vi ska ta med oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla informationen. Vi märker över huvud taget att föräldrar vill ha mer kunskap kring vaccinationer och vi välkomnar frågor, säger Carin Oldin.