Sköra äldre ska inte behöva utsättas för vårdinsatser som inte är utformade för deras behov. Lyssna på de äldre själva och på personalen, de vet vad som behövs. Det skriver en grupp experter på Svenska Dagbladets debattsida i dag, bland dem Anna Ehrenberg, professor i omvårdnad och Anne Ekdahl, överläkare vid geriatriken i Helsingborg.

Lång väntan på akuterna

De påpekar att trots att man sedan länge vet att personcentrerad vård utförd av ett team är bäst för de sköra äldre, finns det inga tecken på att detta har påverkat utvecklingen av vården. Snarare tvärtom.

Läs också: Teamet som ser de äldre på akuten

Omhändertagandet av äldre inom akutsjukvården har blivit sämre med oacceptabelt långa vistelsetider på akuterna. Patienter över 80 år får dessutom vänta längre på akutmottagningar än andra grupper. Specialiserade läkare och sjuksköterskor inom geriatrik saknas. Antalet geriatriska vårdplatser ligger konstant trots en åldrande befolkning och på många sjukhus saknas helt geriatriska vårdplatser.

Mer samarbete

Debattörerna anser att ett första steg för att råda bot på läget är att införa metoder och arbetssätt som bygger på ett vetenskapligt kunskapsunderlag. De menar också att styrsystemen måste förändras så att samarbete mellan kommunal vård, primärvård och sjukhusvård gynnas.

All vård av äldre kan inte ske i primärvården, utan man måste satsa på hela vårdkedjan och samarbete mellan professioner och över organisationsgränserna, skriver de i debattartikeln.