Resultatet i den svenska Swepis-studien gick inte att ignorera – skillnaden mellan igångsättning i graviditetsvecka 41 jämfört med i vecka 42 var påtaglig. Sex barn i den senare gruppen dog under studiens gång jämfört med inga i den andra gruppen och datainsamlingen fick avbrytas i förtid.

Läs mer: Fler barn överlevde vid tidigare igångsättning av förlossning

Förslag inom kort

Under hösten har SFOG, Svenska föreningen för gynekologi och obstetrik, avvaktat att studieresultaten skulle publiceras. Man har även inväntat en så kallad HTA-analys från Västra Götalandsregionen som kartlagt effekterna av ändrade riktlinjer. En arbetsgrupp inom SFOG med både läkare och barnmorskor arbetar just nu med ett förslag till nya riktlinjer som ska presenteras i slutet av januari.

Parallellt har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsstöd för att minska intrauterin fosterdöd. Kunskapsstödet ska omfatta hur man identifierar och behandlar risker hos kvinnan och fostret, särskilt avseende överburenhet, tillväxthämning hos fostret och minskade fosterrörelser. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast juni 2021.

Resurskrävande insats

Om svensk förlossningsvård börjar med igångsättning i vecka 41 kommer ungefär 10 000 fler förlossningar att behöva sättas i gång på landets redan hårt belastade förlossningskliniker. En enkät som Vårdfokus skickat ut till samtliga regioner (se faktaruta) visar att endast Gotland och Värmland med säkerhet anser att de kommer att klara av fler igångsättningar med befintlig personal och i de lokaler de har till sitt förfogande. Sju regioner uppger att de är osäkra eller att de just nu håller på att se över organisationen.

Drygt hälften, 10 stycken, av landets 19 regioner som i dag har vecka 42 som rekommendation anger att de saknar tillräckliga resurser för att klara av fler igångsättningar. Två regioner har redan ställt om till induktion i vecka 41, Uppsala och Dalarna.

Igångsättning hemma ett alternativ

Läkaren Eva Uustal som är ordförande i SFOG bekräftar att nya riktlinjer kan komma att påverka verksamheterna på olika sätt.

– På mindre enheter kan en ökning i antalet induktioner märkas mindre än på större enheter där det blir större ”volymer” av kvinnor som behöver vård och omvårdnad under igångsättningen, säger hon.

Till exempel Sahlgrenska universitetssjukhuset räknar med att få ytterligare 1 200 igångsättningar, vilket innebär att de behöver öppna en helt ny avdelning. För att klara det behövs en total omorganisation av förlossningskliniken.

Skåne och Gävleborg överväger även alternativet med så kallade heminduktioner, det vill säga att kvinnan får hjälp att starta förlossningen och kan stanna hemma tills värkarbetet har etablerat sig.