Fler ses som risk men leg dras sällan

Prövotid. Sjuksköterskan som friades från att ha orsakat 23-årige Emil Linells död får behålla sin legitimation, trots att Socialstyrelsen ville dra in den.

Beslutet att inte återkalla legitimationen för SOS-sjuksköterskan har tagits av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som därmed avslog Socialstyrelsens krav på att legitimationen skulle dras in. Det är ovanligt att HSAN går emot Socialstyrelsen. Statistiken visar att i 88 procent av fallen har HSAN sagt ja till begäran om indragen legitimation. Att sjuksköterskan nu får en treårig prövotid, i stället för indragen legitimation, är alltså ett ovanligt beslut.

Men det är också sällan legitimationen dras på grund av ”grov oskicklighet”. Den absolut vanligaste orsaken är sjukdom och missbruk, följt av grov brottslighet i eller utanför yrket, visar Vårdfokus granskning.

Socialstyrelsen ansåg att SOS-sjuksköterskan hade varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning i samband med händelsen och begärde därför i våras att HSAN skulle dra in legitimationen. Enligt Socialstyrelsen hade sjuksköterskan inte följt rutiner och riktlinjer eftersom han inte använt sig av det beslutsstöd som fanns hos SOS Alarm samt visat bristande förmåga att lyssna, kommunicera och ställa relevanta frågor.

Sjuksköterskan har fått yttra sig till HSAN och menar att han visst har följt gällande rutiner. Han anser också att han inte agerat oempatiskt utan har förklarat att han ville lugna och stötta patienten genom att säga att han andades bra.

HSAN:s slutsats är att det inte är bevisat att sjuksköterskan lät bli att använda beslutsstödet. Man hänvisar också till att han har lång erfarenhet utan tidigare kända anmärkningar.

Däremot har sjuksköterskan, enligt HSAN, visat en allvarlig brist i sin intervjuteknik genom att inte vara lyhörd för de symtom som Emil Linell beskrev.

HSAN bedömer därför att sjuksköterskan varit oskicklig i sitt arbete, men att det inte kan betraktas som grovt. Därför får han behålla sin legitimation, men får en prövotid på tre år.

Under prövotiden ska han fortbilda sig, bland annat för att förbättra sin förmåga att identifiera vårdbehov och kunna tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter. Han måste också regelbundet rapportera till HSAN. ?

Att legitimationen dras på grund av ”grov oskicklighet” är inte så vanligt
Det finns nio olika grunder för att en legitimation kan återkallas, enligt patientsäkerhetslagen. Den absolut vanligaste orsaken är sjukdom/missbruk, därefter kommer grov brottslighet i eller utanför yrket. 2012 återkallades sammanlagt 50 legitimationer (26 för sjuksköterskor/barnmorskor, 20 för läkare, 2 för tandläkare och 2 för övriga).

Fler ses som riskpersoner
Disciplinpåföljderna varning och erinran som HSAN tidigare kunde utdela togs bort när den nya patientsäkerhetslagen infördes 2011. Tanken var att man skulle leta systemfel i stället för att jaga enskilda syndabockar när fel begicks i vården. Utredningarna flyttades till Socialstyrelsen och därefter till Inspektionen för vård och omsorg, i juni i år.

I samband med att disciplinpåföljderna togs bort sades det att man skulle ha särskilt fokus på riskpersoner och kritisera den personal som förtjänade kritik.

De påföljder som återstår är indragen legitimation, prövotid och föreläggande om läkarundersökning samt för läkare även indragen förskrivningsrätt.

Jämfört med tidigare ökade sådana behörighetsanmälningar från Socialstyrelsen till HSAN under 2012.

Bakgrund: Emilfallet

Det har gått två och ett halvt år sedan sjuksköterskan, som då arbetade på SOS Alarm, vägrade skicka en ambulans till 23-årige Emil Linell som ringde och talade om att han hade svårt att andas och behövde ambulans. Emil Linell dog sedan till följd av brusten mjälte. Sjuksköterskan åtalades för grovt vållande till annans död, men friades i både tingsrätten och hovrätten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida