Förlossningsvård

Få kliniker redo för fler igångsättningar

Få kliniker redo för fler igångsättningar
Drygt hälften, tio stycken, av landets 19 regioner som idag har vecka 42 som rekommendation för induktion anger att de saknar tillräckliga resurser för att klara av fler igångsättningar. Foto: Getty Images.

Inom kort kommer förlossningsvården att få nya riktlinjer för att minska risken att barn dör vid överburenhet. Men få kliniker har i dag resurser att klara ett ökat antal induktioner, visar Vårdfokus kartläggning.

Resultatet i den svenska Swepis-studien gick inte att ignorera – skillnaden mellan igångsättning i graviditetsvecka 41 jämfört med i vecka 42 var påtaglig. Sex barn i den senare gruppen dog under studiens gång jämfört med inga i den andra gruppen och datainsamlingen fick avbrytas i förtid.

Läs mer: Fler barn överlevde vid tidigare igångsättning av förlossning

Förslag inom kort

Under hösten har SFOG, Svenska föreningen för gynekologi och obstetrik, avvaktat att studieresultaten skulle publiceras. Man har även inväntat en så kallad HTA-analys från Västra Götalandsregionen som kartlagt effekterna av ändrade riktlinjer. En arbetsgrupp inom SFOG med både läkare och barnmorskor arbetar just nu med ett förslag till nya riktlinjer som ska presenteras i slutet av januari.

Parallellt har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsstöd för att minska intrauterin fosterdöd. Kunskapsstödet ska omfatta hur man identifierar och behandlar risker hos kvinnan och fostret, särskilt avseende överburenhet, tillväxthämning hos fostret och minskade fosterrörelser. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast juni 2021.

Resurskrävande insats

Om svensk förlossningsvård börjar med igångsättning i vecka 41 kommer ungefär 10 000 fler förlossningar att behöva sättas i gång på landets redan hårt belastade förlossningskliniker. En enkät som Vårdfokus skickat ut till samtliga regioner (se faktaruta) visar att endast Gotland och Värmland med säkerhet anser att de kommer att klara av fler igångsättningar med befintlig personal och i de lokaler de har till sitt förfogande. Sju regioner uppger att de är osäkra eller att de just nu håller på att se över organisationen.

Drygt hälften, 10 stycken, av landets 19 regioner som i dag har vecka 42 som rekommendation anger att de saknar tillräckliga resurser för att klara av fler igångsättningar. Två regioner har redan ställt om till induktion i vecka 41, Uppsala och Dalarna.

Igångsättning hemma ett alternativ

Läkaren Eva Uustal som är ordförande i SFOG bekräftar att nya riktlinjer kan komma att påverka verksamheterna på olika sätt.

– På mindre enheter kan en ökning i antalet induktioner märkas mindre än på större enheter där det blir större ”volymer” av kvinnor som behöver vård och omvårdnad under igångsättningen, säger hon.

Till exempel Sahlgrenska universitetssjukhuset räknar med att få ytterligare 1 200 igångsättningar, vilket innebär att de behöver öppna en helt ny avdelning. För att klara det behövs en total omorganisation av förlossningskliniken.

Skåne och Gävleborg överväger även alternativet med så kallade heminduktioner, det vill säga att kvinnan får hjälp att starta förlossningen och kan stanna hemma tills värkarbetet har etablerat sig.

Så ser det ut i din region:

  • Vårdfokus har frågat samtliga förlossningskliniker i landet om de har tillräckliga resurser för att klara av fler induktioner. 
  • I dag praktiserar de flesta förlossningskliniker igångsättning i graviditetsvecka 42. Om det ändras till vecka 41+0  innebär det ungefär 10 000 fler igångsättningar under ett år.
  • Eftersom de flesta kliniker har gemensam organisation och samma riktlinjer inom regionen redovisas svaren per region.

 

Har ni resurser att ta emot fler induktioner?

Ja:

Gotland

Värmland

Nej:

Västra Götaland

Gävleborg

Västerbotten

Östergötland

Skåne

Kronoberg

Stockholm

Västmanland

Halland

Kalmar

Vet ej/ ser över situationen just nu:

Västernorrland

Blekinge

Örebro

Jönköping

Sörmland

Jämtland Härjedalen

Norrbotten

Har redan ställt om till induktion i vecka 41+0:

Uppsala

Dalarna

Fakta: Vårdfokus enkät som skickades ut och besvarades i november/december 2019.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida