Felaktigheter i studie påverkade resultatet

En oberoende granskning har nu gjorts av den omdiskuterade STAN-studien. Den visar på flera felaktigheter och tveksamheter i studien.

Klassificeringen av åtta tveksamma fall har, kanske felaktigt, legat till grund för studiens slutsats: att STAN-övervakning leder till färre fall av asfyxi hos fostret.

Hösten 2008 begärde Lunds universitet att Vetenskapsrådet skulle utreda om det hade förekommit oredlighet i den studie som jämförde konventionell fosterövervakning, CTG, med STAN, en teknik där CTG-registreringen kompletteras med en datoriserad analys av foster-EKG.

Misstänkt oredlighet

Bakgrunden var att universitetets dåvarande rektor hade fått en anmälan om misstänkt oredlighet i en studie som rör STAN (ST-analys av fostrets EKG). Studien publicerades i Lancet 2001. Då gjordes en första utredning som ledde till att rektor begärde att Vetenskapsrådet skulle genomföra den utredning som nu har presenterats.

En expertgrupp vid Vetenskapsrådet med två sakkunniga, professor Anders Ekbom och docent Josef Milerad, har nu lämnat sin rapport till Vetenskapsrådet. Där framgår att åtta fall av asfyxi har klassificerats och analyserats på ett inkonsekvent sätt, bland annat har decimaler avrundats felaktigt. Eftersom ett fåtal fall kan förändra studiens resultat har dessa felaktigheter betydelse för slutsatserna i studien.

Kvalitetsansvarig med ekonomiska intressen

Expertgruppen anser det också anmärkningsvärt att en person som har egna ekonomiska intressen i forskningen och är STAN-metodens upphovsman, hade monitorfunktionen i studien. Som sådan var han kvalitetsansvarig och borde ha utrett signalerna om felaktigheter i databasen. Han anklagas därmed för att ha avvikit från god vetenskaplig sed.

Nu fortsätter utredningen vid Lunds universitet och rektor kommer att ta ställning till om det handlar om oredlighet i forskning. Beslut fattas i september. Oavsett hur det beslutet blir kommer en rättelse att lämnas till Lancet.

Studien

Isis Amer-Wåhlin med flera, Cardiotocography only versus cardiotocography plus ST analysis of fetal electrocardiogram for intrapartum fetal monitoring: a Swedish randomised controlled trial, publicerades i The Lancet den 18 augusti 2001.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida