”Mitt jobb är att finnas där”

”Mitt jobb är att finnas där”
Frida Lundin och Roxana Bauer går första terminen på barnmorske­utbildningen i Uppsala. Foto: Lasse Modin

Får barnmorskor vägra att delta vid aborter? Nej, vi har ett samhällsansvar, svarar Vårdförbundet. Vårdfokus reste till Uppsala och lyssnade på nya studenters diskussion.

För barnmorskestudenten Roxana Bauer är aborter en självklar del av det nya yrket. Det är en svår del, där hon inte alltid kommer att kunna tycka att kvinnan fattar rätt beslut. Men hon är fast besluten att stötta henne ändå.?

— Då får man hålla sig till sin profession och inte lägga in egna värderingar i bemötandet. Mitt jobb är att finnas där och informera förutsättningslöst. Kvinnan behöver aldrig ange skäl till varför hon väljer abort, säger Roxana Bauer, som går första terminen på Uppsala universitet. ?

Barnmorskestudenterna är eftertänksamma när de diskuterar abort ur ett etiskt perspektiv. Alla är intensivt närvarande och stämningen är allvarlig. De har bara gått några veckor på vidare­utbildningen och redan förhåller de sig till en av yrkets svåra frågor. Utgångspunkten är svenska kvinnors rätt till fri abort enligt lagen, etiska skrifter från Statens medicinsk-etiska råd om fostrets moraliska ställning och barnmorskornas etiska kod.??

Barnmorskan Ellinor Grimmark har väckt mycket uppmärksamhet när hon anmält tre sjukhus i Jönköpings landsting till diskrimineringsombudsmannen, DO. Hon har inte fått jobb hos dem efter att hon i slutet av utbildningen berättat att hon inte kan tänka sig att delta i abortvård av religiösa skäl. Ellinor Grimmark vill enbart arbeta på förlossningen eller bb, men landstinget kräver flexibilitet eftersom det ingår viss rotation mellan avdelningarna.

Landstinget hänvisar till hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska och kvinnors rättighet enligt lagen i sitt svar till DO: ”Kvinnorna ska känna sig trygga i att de möter personal som är beredda att utföra de arbetsuppgifter som krävs.”??

Uppsalastudenterna Roxana Bauer och Frida Lundin diskuterade i samma etikgrupp och sitter kvar en stund efteråt. Kvinnors rätt att alltid bemötas med respekt för sina val går som en röd tråd genom samtalet. De är öppna inför att alla har rätt till sin åsikt och religion, men mycket tveksamma till varför den omtalade barnmorskan valt sitt nya yrke om hon inte kan tänka sig att ge läkemedel till tidiga aborter, akutpiller eller vill sätta in koppar­spiraler. De delar drömmen om ett jobb på förlossningen, men är redan medvetna om att yrket innebär mycket mer och att verka för kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa hela livet. Studenterna diskuterar sinsemellan:?

— Jag visste att abortvård är en del av arbetet som barnmorska. Det känns som något man borde ha tänkt igenom innan man väljer att bli just barnmorska, säger Roxana Bauer.?

— Min åsikt är att jag måste följa de regler och lagar som ingår i yrket. Det är ett professionellt förhållningssätt, vad man än tycker. Abort är en av de svåraste etiska frågor vi kommer att möta. Det är viktigt att ta ställning och därför är det bra att det finns en lag, säger Frida Lundin.??

Frågan kommer upp om varför Ellinor Grimmark så sent kom på vad som förväntas av henne i arbetet som barnmorska. Hon har i medier sagt att abortvården inte gavs stort utrymme under utbildningen. Men Elisabeth Hertfelt Wahn, programansvarig för barnmorske­programmet på högskolan i Skövde håller inte med om den bilden. Hon poängterar att högskolan följer högskoleförordningens examensmål och att abortrådgivning och abortvård ingår som obligatoriska moment i utbildningen, liksom preventivmedelsrådgivning och kurser om barnmorskans roll, värdegrund och kompetens.?

Nu ligger Grimmarks ärende hos DO, och hon och hennes juridiska ombud är också redo att gå vidare till Europadomstolen. De menar att arbetstagare, enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter, har rätt att neka till att utföra arbetsuppgifter som inte är förenliga med deras religiösa uppfattning. De hänvisar till den samvetsklausul som gäller i de flesta europeiska länder, enligt vilken vårdpersonal inte kan tvingas delta i behandling som strider mot samvetet.

??Samvetsklausulen finns i en resolution från Europarådet från 2010, men är inte juridiskt bindande. Därför kan vårdpersonal i Sverige inte hänvisa till resolutionen som stöd för att neka kvinnor abort. Förra året anmälde tre kristna organisationer Sverige till Europarådet för att landet inte lagstadgat samvetsfriheten. Nu har regeringen svarat rådet att svensk lagstiftning är tillräcklig. Regeringen skriver att frågan bäst regleras på arbetsplatsen och att anmälningar från vårdpersonal om samvetsfrihet inte förekommit. Men nu finns det aktuella barn­morskefallet och frågan kan komma att drivas till Europadomstolen.??

Både Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet är helt emot att samvetsklausulen införs i Sverige.

?—Patienterna ska kunna veta att de blir lika bemötta utifrån lagstiftningen, det ska inte hänga på vilken tro personalen har. Riksdagen har sagt nej till samvetsfrihet för vårdpersonal. Det här handlar egentligen inte om den här barnmorskan eller samvetsklausulen, det handlar om att de är abortmotståndare. Vi är för fri abort. Finns det inte säker abort så görs abort ändå med risk för kvinnans liv, säger Sineva Ribeiro, Vård­förbundets ordförande.?

Hon tycker inte att det går att arbeta som barnmorska i Sverige och vägra att delta i abortvård.

?—Nej, inte utifrån vår lagstiftning och vad som ingår i utbildningen. Vi har ett samhällsansvar. Vår legitimation är knuten till att vi behandlar alla patienter likvärdigt och följer lagar och regler. Då är det bättre att välja en annan speciali­sering, som barnsjuksköterska där bristen är stor.

Svenska abortlagen

Alla kvinnor i Sverige har rätt till abort. Kvinnan behöver inte ange något skäl och ska inte bli ifrågasatt. Kvinnan bestämmer själv om hon vill göra abort om det inte gått mer än 18 veckor av graviditeten. Därefter behövs tillstånd av Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen. En abort kan beviljas fram till och med vecka 22. Alla kvinnokliniker är skyldiga att erbjuda abortvård.

Men många länder saknar aborträtt
Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar att 20 miljoner osäkra aborter genomförs årligen, de flesta i fattiga länder. Mer än 70 000 kvinnor avlider i samband med dessa aborter och 15 000 drabbas efteråt av allvarliga komplikationer som infertilitet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida