Lex Maria

Sjukhus anmäler tre fall av fosterdöd

Sjukhus anmäler tre fall av fosterdöd
Sus i Lund och Malmö har utrett alla fall av intrauterin fosterdöd under 2018 extra noga. Av dem lex Maria-anmäls tre.

Tre fall av barn som dog under graviditeten lex Maria-anmäls av Skånes universitetssjukhus. I två av fallen sköts igångsättningen av förlossningarna upp på grund av platsbrist.

Under förra året hade Skånes universitetssjukhus, Sus, ovanligt många fall av fosterdöd. I stället för det normala i Sverige, 3–4 fall per 1 000 graviditeter, ökade antalet till 5,7 per 1 000.

På sjukhuset valde man därför att utreda alla fall i Malmö och Lund extra noggrant för att ta reda på om det var något i omhändertagandet som kunde förbättras.

– Men det verkar mest ha varit en slump att det var så många 2018. Av det 30-tal fall av intrauterin fosterdöd som inträffade har vi kommit fram till att tre fall var potentiellt undvikbara och därför lex Maria-anmäler vi dem, säger Pia Teleman, verksamhetschef för kvinnosjukvård vid Skånes universitetssjukhus.

Dog strax innan

I förra veckan skrev Vårdfokus om den studie som preliminärt visat att antalet fall av fosterdöd minskar vid igångsättning i vecka 41 i stället för vecka 42. I två av de lex Maria-anmälda fallen vid Sus dog fostren i livmodern strax före igångsättning. Men anmälningarna görs inte på grund av diskussionerna om tidigareläggning, betonar Pia Teleman.

Läs också: Fler barn överlevde vid tidigare igångsättning av förlossning

Den ena graviditeten hade gått ett par dagar in i vecka 42, den andra var i vecka 41+0.

– I båda fallen hade man fattat beslut om igångsättning följande dag eftersom man bedömde att det var utan risk och det då fanns mer plats på förlossningen, säger Pia Teleman.

Men då var det för sent. Dödsfallen inträffade i hemmen.

Och just vad gäller platsbristen kommer diskussionen om tidigare igångsättning in, menar hon.

– Ska vi sätta i gång fler tidigare måste vi ha mer plats på BB för att frigöra fler förlossningsrum. Vi behöver fler barnmorskor som kan övervaka kvinnorna och längre öppettider på vår specialistakut. Vi hoppas på resurser från den statliga satsningen på förlossningsvården, säger Pia Teleman.

Läs också: Tidigare igångsättning sätter vården på prov

Striktare checklista

I det tredje fallet som sjukhuset valt att lex Maria-anmäla var fostret tillväxthämmat utan att det upptäcktes under graviditeten. Tillväxten var bara en knapp procentenhet under det accepterade värdet. Men hade kvinnan fått gå på tätare kontroller hade dödsfallet kanske kunnat undvikas, resonerar sjukhuset.

En uppdaterad handlingsplan med bland annat en striktare checklista vid telefonrådgivning har blivit följden av förbättringsarbetet vid förlossningsenheten. Sjukhuset har också gått ut med ett ovanligt innehållsrikt pressmeddelande i ämnet.

– Vi vill vara tydliga och transparanta med vad vi har kommit fram till, säger Pia Teleman.

Hittills i år har antalet fall av fosterdöd i livmodern sjunkit igen på Sus och är nu nere på 3 per 1 000 graviditeter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida