Mer ansvar och självständighet

Mycket har redan börjat hända när det gäller förändringen av yrkesrollerna, visar våra nedslag i fyra olika biomedicinska discipliner.

Klinisk fysiologi.?Lotta Ullberg, Danderyds sjukhus:
”Vi analyserar och skriver svar direkt efter att vi har gjort undersökningen på patienten, så den som har remitterat får snabbare svar. Jobbet har blivit bra mycket roligare och man tar större ansvar för undersökningen när man har helheten klar för sig.”??

Arbetsuppgifter: Självständigt ta hand om patienter som ska göra långtids-ekg. Göra undersökning, tolka resultaten och skriva svar. Målet är att korta väntetiderna för patienterna, frigöra läkartid och skapa utvecklingsmöjligheter för de biomedicinska analytikerna.

Utbildning: Lektioner med överläkare Gunnar Sjölund. Därefter fick de som gått utbildningen börja träna på att skriva svar som kontrollerades av överläkaren. Ansvar och kompetens är tydligt reglerade i olika körkortsnivåer, när överläkaren bedömer att biomedicinska analytiker uppfyller kraven utfärdas först en delegering på att skriva normala svar och sedan på att skriva svar när något avvikande upptäcks. ??

Lönen: En mindre löneökning för att skriva normalsvar och ytterligare ett påslag för svar där proverna är avvikande.??

Framtiden: Har börjat skriva svar även på vilo-ekg och planer finns på att låta biomedicinska analytiker göra mer när det gäller andra undersökningar på avdelningen. Lotta Ullberg tror att den kompetensutveckling man får kan avlasta läkarna i framtiden.

Klinisk patologi. Kerstin Andersson, Skånes universitetssjukhus, Malmö:
”Det ger stimulans i jobbet och är en möjlighet att göra karriär för oss biomedicinska analytiker. Men frågan är fortfarande; hur tänker arbetsgivaren värdera detta?”

Arbetsuppgifter: Utskärning och hantering av vävnadsprover. Skär ut colon, tarmpolyper, benigna uterus, x-tuber, appendix gallblåsor, prostata och suturmärkta hudar. Sedan biomedicinska analytikerna tagit hand om utskärningen har arbetet blivit mer standardiserat, hanteringen av prover har förbättrats och svarstiden till patienterna har kortats.

Lönen: De som har gått kursen har fått lite högre lön, men inte tillräckligt mycket. Det är en viktig fråga som måste lyftas fram mer, anser Kerstin Andersson.

Utbildning: Kerstin Andersson har varit med och tagit fram en utbildning i utskärning som har anordnats två gånger av Region Skåne. Sammanlagt 30 personer har utbildats. Från hösten 2013 kommer kursen förmodligen att ges vid Malmö högskola och omfatta 15 poäng. Det finns även planer på en längre specialistutbildning inom patologi.

Framtiden: Den stora bristen på patologläkare har skapat en kris inom patologin. Att biomedicinska analytiker tar över en del av läkarnas arbetsuppgifter ses som nödvändigt för att verksamheten ska kunna fungera i framtiden.

Klinisk kemi. Catarina Grindegård, Centralsjukhuset, Karlstad:
”Nu när vi har hela kedjan ser vi helheten, det blir enklare att planera arbetet och vi får ett bättre flöde. Dessutom är det jätteroligt att få lära sig mer, jobbet blir intressantare när man får gå på djupet.”

Arbetsuppgifter: Proteinanalyser med hjälp av en metod som kallas elfores. Gör bedömning och skriver svar till beställaren med resultaten. Bekräftar eller förnekar förekomst av M-komponent i serum och urin, bedömer grad av inflammation samt njurarnas proteinutsöndring. Bedömer även elfores på cerebrospinalvätska med avseende på intratekal IgG-produktion. Fyra biomedicinska analytiker vid klinisk kemi i Karlstad har delegering för att skriva svar.

Utbildning: Internutbildning, men IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, har en fyradagars utbildning, ”plasma och urinproteinmönster i klinisk diagnostik”. Nästa kurstillfälle är hösten 2012.

Lönen: Har fått ungefär 2 000 kronor mer, men tycker inte att det är tillräckligt.

Framtiden: Arbetsuppgifterna förändras och utvecklas hela tiden. Warandosering och att bedöma benmärg är andra exempel där biomedicinska analytiker har utbildats för att kunna ta över arbetsuppgifter som läkare tidigare gjorde i Karlstad.

Klinisk neurofysiologi. Ann-Britt Andrén, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg:
”Det kommer nya undersökningsmetoder hela tiden och då är det vi biomedicinska analytiker som tar hand om det.”

Arbetsuppgifter: Neurografiundersökningar som innebär att perifera nerver stimuleras med elektriska impulser. Genom att mäta nervledningshastigheten kan man fastställa nervernas funktion och upptäcka skador och sjukdomar. Intraoperativ monitorering, IOM, en övervakningsmetod som används i samband med skoliosoperationer.Av de tolv biomedicinska analytikerna på avdelningen har de flesta specialiserat sig på en eller två undersökningar, fler exempel är:
– ERG, elektroretinografi, som är en undersökning av ögats näthinna.
– NBS, navigation brain stimulation, där motoriska centrum i hjärnan kartläggs inför kirurgiska ingrepp.
– MSLT, multiple sleep latency test, sömnutredning vid misstanke om narkolepsi eller hypersomni.

Biomedicinska analytiker bedömer remisser, utför undersökningar och gör analyser eller föranalyser. När det gäller sömnutredningar skriver de även svar.

Utbildning: Teoretisk och praktisk undervisning på arbetsplatsen.

Lönen: Har fått löneökning, men man måste kräva det själv och vara duktig på att förhandla. Svårare arbetsuppgifter och större ansvar har inte automatiskt gett mer. Det borde finnas en tydligare lönetrappa, anser Ann-Britt Andrén.

Framtiden: Biomedicinska analytiker kommer att få mer ansvar för att avlasta läkarna, till exempel börja skriva svar på undersökningarna de gör.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida