Frågor och svar om kvalitet: Hur skapas en god äldrevård?

God vård kan skapas med kunskap om hur de äldre har levt och vad de har för önskemål. För att uppnå god vård krävs också samverkan — både tvärprofessionellt och mellan olika huvudmän.

Vilka utmaningar står svensk äldrevård inför?

–?Ökade behov och en bister ekonomisk verklighet ställer stora krav på att vi kan vara flexibla och ställa om oss, samtidigt som vi måste se till att ha rätt bemanning och rätt kompetens för vårt uppdrag. För att nå dit behöver kommun och landsting samverka mer aktivt för att utforma en vård och omsorg som verkligen stämmer med varje individs behov.

Vad innebär en god äldrevård?

–?Att den är tillgänglig och tillförlitlig och att den utformas i dialog med brukare och anhöriga. Vårdtagarna bor i äldreomsorgen under en längre tid. Det gör att det är extra viktigt att de äldre själva är delaktiga i utformningen av sin vardag.

Hur skapar man en god äldrevård?

–?Det viktiga är att det finns ett helhetstänkande och en medveten röd tråd i verksamheten som löper hela vägen från vårdtagarens behov och önskemål till medarbetarnas gemensamma verksamhetsmål. I äldreomsorgen i Umeå kommun arbetar vi nu systematiskt med att utifrån en gemensam värdegrund klart formulera våra verksamhetsidéer och slå fast hur systematiska uppföljningar och utvärderingar ska genomföras.

Vilka förändringar kommer det att leda till?

–?Det leder till en ökad tydlighet kring vårt uppdrag och hur alla delar i verksamheten hänger ihop. Något som i sin tur kommer att leda till en känsla av sammanhang och att alla medarbetare har god kunskap om vad som förväntas av dem. I en verksamhet som upplevs som begriplig, meningsfull och hanterbar blir lärandet också en naturlig del.

Vilken roll spelar chefen i det sammanhanget?

–?Chefen har en nyckelroll när det gäller att arbeta enligt den gemensamma värdegrunden, se till att målen uppnås, att verksamheten utvärderas och att förbättringsarbetet ständigt pågår.

Hur skapar man förutsättningar för en meningsfull äldreomsorg i vardagen?

–?Vi arbetar mycket med de äldres levnadsberättelser och ser till att vi i dialog med vårdtagaren och de anhöriga får kunskap om hur de har levt, vilka deras intressen är och hur deras behov och önskemål ser ut. Det kan röra sig om allt från mindre vardagliga rutiner till mer övergripande existentiella livsvillkor. Det kan till exempel handla om att vilja lyssna till musik för att kunna somna eller önskemål inför livets slutskede. Med hjälp av det underlaget formar vi sedan individuella genomförandeplaner som regelbundet följs upp och revideras.

Vilka faktorer kan utgöra hinder för en god äldrevård?

–?Revirtänkande. Att inte samverka och arbeta i tvärprofessionella team där olika kunskap tas tillvara. Att inte samordna insatserna från kommun och landsting.

Är det möjligt att behålla kvaliteten i omsorgen trots de hårda nedskärningar som många kommuner nu tvingas göra?

–?Dåliga ekonomiska tider behöver inte utgöra ett hinder för god vård. Naturligtvis finns det en gräns för hur få anställda en verksamhet kan ha och ändå behålla sin kvalitet. Men svåra tider kan också tvinga fram nya arbetssätt genom att man funderar över och ifrågasätter gamla rutiner och metoder. I Umeå kommun sker nedskärningarna ännu så länge främst på förvaltningsnivå där man nu framför allt ser över hur man kan samordna olika verksamheter på ett bättre sätt. Det har bland annat lett till att vi nyligen anställt en vårdkoordinator.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 5/09.) 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida