Missnöje med chefen är farligt för hjärtat

Dåligt ledarskap ökar medarbetarnas sjukfrånvaro. Men också risken för dålig hälsa senare i livet, visar en ny avhandling från Karolinska institutet.

–?Det finns ett klart samband mellan hur anställda upplever chefen och hur de själva mår psykiskt och fysiskt. Inte enbart under den tid de arbetar tillsammans utan även långt senare, säger Anna Nyberg, medicine doktor vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm.

Hennes avhandling bygger på uppgifter som har samlats in främst genom enkäter från omkring 20?000 anställda inom bland annat skogsindustrin och hotellbranschen i Sverige, Finland och Polen. Data har även hämtats från yrkesverksamma svenskar i andra branscher.

Forskarna har jämfört de anställdas upplevda stress, hälsa, sjukfrånvaro och emotionella utmattning med hur de uppfattat olika aspekter av sina chefers ledarskap. Till exempel om cheferna är inspirerande, stödjande och bra på att delegera. Eller motsatsen: auktoritära, oärliga och undviker kontakt med sina medarbetare.

Resultatet visar tydliga samband mellan hur de anställda uppfattar chefen och hur de själva mår.

–?Vi blev något förvånade över ledarskapets stora betydelse, säger Anna Nyberg. Tidigare forskning har visat att höga krav i kombination med liten möjlighet att påverka och svagt stöd från chefen påverkar hälsan negativt. Nu ser vi att det enskilda ledarskapet i sig innebär en högre riskfaktor för hälsan.

I en av studierna undersöktes sambandet mellan hur de anställda uppfattar sina chefers ledarskap, och risken för att de senare i livet ska drabbas av allvarlig hjärtsjukdom.

Bland män i Stockholmsområdet, som vid studiens början varit missnöjda med sin chef, ökade risken att drabbas av hjärtinfarkt med 25 procent under en tioårsperiod.

Fyra riskfaktorer kunde konstateras: att ledaren inte ger den information som medarbetaren behöver för att göra sitt jobb, att verksamhetens mål och delmål inte förklaras, att medarbetaren inte får befogenheter som står i relation till ansvaret samt att chefen är dålig på att få igenom förändringar.

Det auktoritära och destruktiva ledarskapet tär mest på medarbetarna. Men även chefer som drar sig undan sitt ansvar påverkar negativt.

–?Chefer som inte förmår att agera, fatta tydliga beslut, lösa konflikter och ta tag i problem skapar destruktiva och ohälsosamma grupprocesser som kan leda till ohälsa, säger Anna Nyberg.

Men avhandlingen visar också hur viktigt ett gott ledarskap är. Medarbetare som angett att deras chefer var inspirerande, positiva, och entusiastiska inför arbetet rapporterade också att de hade mindre korttidsfrånvaro. Detta samband var oberoende av de anställdas upplevda hälsa i övrigt.

–?En bra chef skapar ett gott arbetsklimat, säger Anna Nyberg. Resultaten visar hur viktigt det är att satsa på ett positivt och medvetet ledarskap för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Men chefer måste också ges förutsättningar att vara goda chefer. Till exempel genom att få tid för reflektion, stöd och utbildning för att utveckla sin ledarroll.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 6/09.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida