Nöjda medarbetare ger tryggare patienter

Patientens möjligheter att övervinna känslor av maktlöshet och utveckla en känsla av inre styrka hör nära samman med hur det professionella teamarbetet fungerar, visar en ny avhandling om empowerment inom intensivvården.

Intensivvårdspatienter upplever ofta mer av sin omgivning än vad sjukvården tror. Teamets styrka och självkänsla påverkar patienterna på ett påtagligt sätt, säger Ingrid Wåhlin, intensivvårdssjuksköterska och avdelningsföreståndare vid iva på Länssjukhuset i Kalmar.

–??Trots att våra patienter är svårt sjuka och vi många gånger kan tro att de inte upplever så mycket så känner de av stämningar i rummet, och hur deras närstående blir bemötta av oss. Deras livsgnista och kämparvilja påverkas i hög grad av vad som händer runt dem, vilket också har stor betydelse för deras möjligheter att bli friska.

Ett gott arbetsklimat i teamet och nära samarbete mellan de olika professionerna återspeglar sig direkt i hur patienter och närstående upplever sjukvården, menar Ingrid Wåhlin.

–?Många gånger ser man arbetsklimatet i personalgruppen och patienternas välbefinnande som separata delar: Arbetsmiljö respektive patientvård. Men de bildar en helhet och är beroende av varandra.

För att sjukvårdspersonalen ska kunna bedriva en bra vård krävs det att medarbetarna mår bra och känner sig trygga i sitt arbete.

–?Man kan inte bemöta patienter på ett empatiskt och positivt sätt om man själv inte har ett gott stöd från sin arbetsgrupp.

Atmosfären på en intensivvårdsklinik betyder också mycket för närståendes upplevelser av kraft och styrka. De anhöriga stärks av att se personalen visa värme och omtänksamhet mot patienten.

För att utföra ett bra arbete behöver medarbetarna känna att de gör gott och att de har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att klara sina uppgifter och utmaningar.

–?Var och en i teamet behöver känna sig trygg i sig själv. Grunden läggs genom att skapa ett bra teamarbete där alla känner sig betydelsefulla och värdefulla.

I intensivvården ställs personalen ofta inför svåra etiska ställningstaganden, till exempel hur länge man bör vårda en patient för att behandlingen ska vara meningsfull. Därför är det viktigt att ständigt föra öppna diskussioner i personalgruppen och att man har en samsyn och förståelse för varför man agerar och tar de beslut som man gör.

Intensivvårdspersonal utsätts ofta för svåra och traumatiska händelser som kan ge upphov till stress och utbrändhetssymtom.

–?Här spelar också samarbetet inom teamet en central roll. Det är mycket viktigt att i varje stund kunna få stöd och hjälp från teamet, oavsett om det rör sig om teoretiska, praktiska eller känslomässiga behov. Likaså att prestigelöst kunna diskutera med kollegerna vad som bör göras i olika situationer.

Det bör även finnas rutiner för hur man gör och vart man vänder sig för att få ytterligare professionell hjälp om stödet från arbetsgruppen inte räcker till.

–?Vi blir alla påverkade av omgivningen och stärkta i relationen till varandra. Därför har jag gett min avhandling namnet The circle of strength and power, säger Ingrid Wåhlin.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 1/2010.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida