Förbättringsarbete

Så blir personalen engagerad i förändringar

Så blir personalen engagerad i förändringar
Folkhälsovetaren Marcus Strömgren har disputerat på en avhandling om vad som skapar engagemang vid förändring. Foto: Region Västmanland

Engagemanget hänger på att medarbetarna har tillit till chefen. Det har de när de känner att deras arbetsinsatser respekteras, att de får bekräftelse av sina chefer och behandlas rättvist, säger folkhälsovetaren Marcus Strömgren.

Ta reda på vad ledningen förväntar sig och kräv resurser när ett förändringsarbete ska genomföras. Var också noga med att kommunicera med medarbetarna om vad som väntar, bjud in till att delta i hur det ska göras och hur det ska följas upp. Tänk på att verksamhetsnära idéer ofta fungerar bra.

Råden kommer från folkhälsovetaren Marcus Strömgren som nyligen disputerade på en doktorsavhandling om vad som skapar engagemang vid förändringsarbete i hälso- och sjukvården.

Tilliten är avgörande

Avgörande för att lyckas engagera personalen i förändring är att chefen har skapat ett socialt kapital. Det innebär att medarbetarna känner tillit – både till sin ledning och till sina kolleger. En hel del av det går att påverka genom gott ledarskap, men en del ligger utanför den egna chefsrollen.

– För att en chef ska kunna driva förbättringsarbete krävs stöd i organisationen, till exempel i form av it, hr, ekonomi och chefsutveckling. Allt det här ser väldigt olika ut i sjukvården. Jag kan inte säga var man har lyckats särskilt bra eller särskilt dåligt, men jag vet att stödet varierar, säger Marcus Strömgren.

I en av studierna har han, tillsammans med en forskargrupp, studerat hur det har gått till när förändringsfilosofin Lean införts i sjukvården. Fem sjukhus har ingått i studien, tre av dem har infört Lean och två har använts som jämförelser. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har vid flera tillfällen fått svara på frågor om förbättringsarbetet.

Tidigare erfarenheter påverkar

Medarbetarnas inställning till förändringsarbetet hänger inte bara på chefen och det sociala kapitalet. Forskarna ser att tidigare erfarenheter påverkar inställningen. Bland annat är attityden mer negativ bland dem som var med på 1990-talet, när förändringsarbete var detsamma som nedskärningar. Resurser är också avgörande för medarbetarnas engagemang.

– Resurser till ett förändringsarbete kan vara i form av förbättringsledare, som verkar både genom att tid frigörs och genom att de bidrar med metoder för förändring. Till exempel genom att kartlägga patientflöden och förkorta ledtider.

Utan vårdpersonalens engagemang finns en risk att förändringen skapar stress och oro i stället för förbättring. Det sociala kapitalet är en viktig förklaring till om engagemanget finns eller inte.

– Engagemanget hänger på det sociala kapitalet. Den tillit det innebär byggs upp av att medarbetare känner att deras arbetsinsatser respekteras, att de får bekräftelse av sina chefer och att de behandlas rättvist, säger Marcus Strömgren.

Det finns hinder

Men om det sociala kapitalet inte finns i arbetsgruppen – vad kan chefen göra då? Marcus Strömgren konstaterar att det finns hinder. För stora arbetsgrupper till exempel. Eller brist på stöd och resurser från ledningen. Men han säger också att det finns mycket en enskild chef kan göra för att förbättra det sociala kapitalet.

– Avsätt tid för att prata om hur ni har det på arbetsplatsen och hur ni är mot varandra. Och var nära personalen, det är genom att finnas i verksamheten som tilliten skapas. Ge erkännanden och feedback.

Att medarbetare önskar mer feedback är det många ledarskapsstudier som visar. Chefer behöver både kunna ge och ta emot feedback och enligt Marcus Strömgren kan förmågan att ge feedback utvecklas genom att också fråga efter den.

– Ger du ingenting så får du ingenting. Det kan tyckas obekvämt, men är egentligen ett enkelt val eftersom feedback är avgörande för hur bra vi lyckas i vårt gemensamma uppdrag, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida