Skapa forum för konfliktlösning

En del konflikter handlar om sakfrågor, andra om att olika personligheter inte går ihop. Ett bra sätt att skaffa dig kunskap om hur det är på din arbetsplats är att lyssna och iaktta.

Konflikter uppstår när våra önskemål blir blockerade och vi inte är beredda att släppa taget om våra egna önskemål. Om situationen kan redas ut beror på hur vi väljer att hantera den. Det säger Thomas Jordan, forskare vid Institutionen för arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.

–?Konflikter kan kännas obehagliga, men de kan också bli lärorika och utvecklande.

Han delar in konflikter i två huvudkategorier: tvister och relationskonflikter. En tvist handlar om konkreta problem där parterna har olika åsikter och intressen. Det kan handla om att företaget begär att anställda ska arbeta övertid utan extra kompensation eller att en läkare och en sjuksköterska har olika uppfattning om när en viss patient bör skrivas ut. Sådana konflikter är bundna till en viss situation och de inblandade personerna skulle inte hamna i konflikt med varandra om situationen var annorlunda. Kommer man fram till en överenskommelse avslutas konflikten.

Andra gånger kan själva sakfrågan ha underordnad betydelse. I det som Thomas Jordan kallar relationskonflikter upplever parterna att det är den andres beteendemönster som är själva problemet. Ofta är motsättningen inte bunden till en viss situation, utan man kan förvänta sig att situationen kan leda till nya svårigheter även om det aktuella problemet blir löst.

–?När den direkta konfliktanledningen är enskilda personers beteende är det lätt att lägga hela skulden på individen. Men problemet är ofta mer komplext än så. De flesta arbetsplatskonflikter som blir besvärliga är också symtom på svagheter i organisationen, säger Thomas Jordan.

Även om det inte alltid går att klart skilja mellan olika typer av konflikter kan det vara till god hjälp att fundera över var tyngdpunkten i en konflikt ligger. Många konflikter beror på missförstånd och otillräcklig dialog. Vi vågar inte fråga andra om deras uppfattningar utan bär på förutfattade meningar om oss själva och andra. Därför är det viktigt att en arbetsplats har olika forum där det är lätt för medarbetare och chefer att ta upp och lösa meningsskiljaktigheter. Genom att ge tid och plats för samtal blir det lättare att fånga upp tidiga signaler och skapa en problemlösande attityd i arbetsgruppen.

–?Ju fler kompetenser med olika referensramar som finns på en arbetsplats och ju stressigare tempot är, desto viktigare att det finns utrymme för samtal och reflektion kring förhållningssätt och normer. Man bör också se över om det finns problem och motsättningar inbyggda i organisationen, säger Thomas Jordan.

Brist på självinsikt är en viktig orsak till elakartade konflikter. Man är oförmögen att se sin egen roll, agerar utan att reflektera och klarar inte av att skilja sak från person. Genom samtal är det möjligt att lära sig nya saker om sig själv och öva upp förmågan att se konflikten utifrån ett bredare perspektiv.

–?Ett bra sätt att skaffa sig kunskap om en konflikt är att lyssna och iaktta. Låt var och en av medarbetarna beskriva problemet och hör på alla olika versioner. Försök att skilja på fakta och värderingar.

En chef måste ha modet och förmågan att ta itu med och avsluta besvärliga situationer, även om en eller flera parter motsätter sig lösningen. Därför bör arbetsplatsen främja gott ledarskap, se till att det finns en tydlig delegationsordning och att cheferna får tillgång till handledning. Att veta vem man kan vända sig till när det uppstår svårlösta konflikter skapar trygghet för medarbetarna.

Som chef kan man ofta hamna i dilemman som: Är det här verkligen en allvarlig konflikt? Bör jag ingripa?

–?Det är en balansgång, att varken ägna sig för lite eller för mycket åt konflikter, säger Thomas Jordan. Men om en konflikt börjar få en negativ inverkan på verksamheten och om patienterna blir lidande, då är det viktigt att ingripa. Likaså om sjukskrivningarna och personalomsättningen ökar och någon blir mobbad eller utstött. Då är det viktigt att tackla konflikten direkt. Inget blir bättre eller lättare av att man väntar. Snarare tvärtom.

Stöd på webben
Webbplatsen Arbetsplatskonflikt: http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se drivs av forskaren Thomas Jordan. Där kan du få stöd, råd, och kunskap om konflikt­hantering, och där finns också ett konflikthanteringssystem anpassat efter svenska förhållanden beskrivet

Lästips
Storm eller stiltje på jobbet? Handbok för robust samarbete. Kommunala företagens samarbetsorganisation.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 1/2010.)

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida