Hennes checklista kan minska risker

Hennes checklista kan minska risker
Agneta Wallin arbetade tidigare på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, men är sedan 1,5 år adjunkt vid Göteborgs universitet. Foto: Privat

Tryggare vård. Röntgensjuksköterskan Agneta Wallins forskning ger möjligheter att lyfta patientsäkerheten på röntgen till nya nivåer.

8 januari 2019

Patientsäkerhet på röntgenavdelningar är ett relativt outforskat område. De fåtal studier som gjorts utgår från incidentrapporter vilket inte ger en heltäckande bild eftersom inte alla risker och tillbud rapporteras. 

Röntgensjuksköterskan Agneta Wallin, som länge haft ett stort intresse för patient­säkerhet, ville bredda forskningsfältet och såg att det saknades studier med personal­perspektiv.

— Den svenska legitimerade röntgensjuksköterskan arbetar patientnära och har god inblick i hela arbetet kring patienten, både när det gäller teknik och omvårdnad, och har mycket kontakt med radiologer, remittenter och andra vårdinstanser. Därför var röntgensjuk­sköterskan lämplig att intervjua för att få en bild av potentiella risker, säger Agneta Wallin.

Hon gjorde djupintervjuer med 17 röntgensjuksköterskor som valdes ut medvetet för att täcka in alla bildgivningstekniker och för att få en erfarenhetsmässig bredd.

Studien som nyligen publicerades i Journal of Clinical Nursing, resulterade i en pedagogisk skiss över sex olika former av risker relaterade till 20 olika typer av incidenter.

En form av risk är att patienten kan få en felaktig dia­gnos, vilket bland annat kan bero på otillräckligt eller felaktigt bildmaterial, att bildmaterialet inte håller tillräckligt hög kvalitet eller att patienten inte kunnat medverka på önskvärt sätt.

— I dag skrivs patienterna ut från sjukhusen allt snabbare. Det innebär att det ibland beställs röntgen för tidigt. Den som nyligen opererats kan ha svårt att medverka till rätt positionering och då blir det inga bra bilder. Det kan också vara så att patienten inte kan språket eller är för medtagen för att förstå instruktioner, säger Agneta Wallin.

Studien besvarar inte frågan om vilken typ av incidenter eller risker som är vanligast. Men något som förekommer i merparten av de sex riskområdena är bristande kommunikation och information. Det kan vara att remittenten eller radiologen uttrycker sig vagt eller rent av skriver fel information. Mycket upptäcks och åtgärdas av röntgensjuksköterskan, men inte allt.

— Jag hoppas att studiens resultat kan användas som en form av checklista i det förebyggande arbetet, och att öka medvetenheten om att till synes enkla fel kan få allvarliga konsekvenser. Patientsäkerheten handlar om så mycket. Det är en komplex vårdkedja med många aktörer som kan påverka, säger Agneta Wallin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida