Röntgenveckan 2017

Röntgensjuksköterskor trivs i yrket men är stressade

Röntgensjuksköterskor trivs i yrket men är stressade
Under Röntgenveckan i Linköping presenterade röntgensjuksköterskorna Lovisa Thyr och Johanna Wallin Schill sin kandidatuppsats, vars resultat gjorde många i publiken hoppfulla. Foto: Jonatan Westin

Röntgensjuksköterskor trivs på jobbet, de tycker arbetsuppgifterna är stimulerande och att utvecklingsmöjligheterna är goda. Men för många är arbetsbördan betungande på flera sätt. Det visar en kandidatuppsats som presenterades på Röntgenveckan.

Bakom uppsatsen står Lovisa Thyr och Johanna Wallin Schill, som i somras blev färdiga röntgensjuksköterskor vid Lunds Universitet.

– Vi hittade en hel del studier om arbetstillfredställelse bland olika yrkesgrupper inom vården, men inte för röntgensjuksköterskor, och särskilt inte från Sverige. Det gjorde oss intresserade av ämnet, för om det finns en arbetstillfredställelse så främjar det också en god och säker vård, säger Lovisa Thyr.

Undersökte flera områden

De skickade ut ett webbaserat frågeformulär till 2 114 yrkesaktiva röntgensjuksköterskor. Enkäten bestod av åtta områden: trivsel, delaktighet, ledning, utvecklingsmöjligheter, arbetsgemenskap och samarbete, arbetsbelastning samt helhetsbedömning. Varje område innehöll ett antal påståenden som kunde besvaras på en femgradig skala, från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”.

Av de tillfrågade besvarade 41 procent enkäten. Deras svar pekar i en väldigt positiv riktning, i varje fall när det gäller trivsel och utvecklingsmöjligheter, två områden som Lovisa Thyr och Johanna Wallin Schill själva lyfter fram som särskilt intressanta.

Känner glädje på väg till jobbet

På påståendena ”jag har ett intressant och stimulerande arbete” samt ”jag trivs med mitt yrkesval” landade medianvärdet för svaren på fem poäng, alltså högsta möjliga. Svarspersonerna angav även i stor utsträckning att de är glada och förväntansfulla när de är på väg till jobbet, samtidigt som de trivs med både arbetskamrater och själva arbetsplatsen.

De som besvarade enkäten upplevde också att deras kompetens tas tillvara och att de har möjlighet att utveckla sig. Men på frågan om de kan vidareutbilda sig med arbetsgivarens stöd var svarsmedianen endast tre poäng.

Få hinner ta paus på jobbet

Desto mer dystra är svaren när det gäller arbetsbelastning. Många håller med i påståendena om att de är stressade under arbetsdagen och utmattade när de kommer hem. Dessutom verkar det i många fall vara svårt att ta pauser under arbetspassen.

Redan i dag är det brist på röntgensjuksköterskor i delar av Sverige. Dessutom väntas många gå i pension de kommande årtiondena. Om inga större förändringar sker riskerar situationen att bli akut. En bidragande orsak till problemet är att det finns en låg kunskapsnivå hos den breda folkmassan om röntgensjuksköterskeyrket.

Sprida positiva budskap

Flera i publiken blev därför upplyfta av resultatet från kandidatuppsatsen. Det påpekades att om fler där ute fick veta vad det innebär att jobba som röntgensjuksköterska, och hur många som gillar sitt arbete, så skulle framtiden se betydligt ljusare ut. En analys som uppsatsförfattarna delade.

– Vi vill verkligen lyfta fram att många trivs, att det är ett intressant och stimulerande arbete som många dessutom stannar kvar länge inom. Om vi kan sprida den här bilden så kanske ännu fler stannar kvar och fler väljer att hoppa på utbildningen. Då skulle problemen med arbetsbelastningen minska, säger Lovisa Thyr.

Läs uppsatsen genom att klicka på länken intill artikeln eller här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida