bemötande

Äldre med demens upplever bristande respekt i hemtjänsten

Äldre med demens upplever bristande respekt i hemtjänsten
Lena Marmstål Hammar är docent i vårdvetenskap vid Mälardalens Högskola.

Känslan av att bli bemött med respekt och värdighet av hemtjänsten har försämrats de senaste åren hos personer med demens, jämfört med andra äldre. ”Sjuksköterskors kompetens behövs inom hemtjänsten”, säger forskare.

Oavsett demenssjukdom eller inte, upplever äldre med hemtjänst att bemötande med respekt och värdighet har sjunkit överlag mellan åren 2016 och 2018. Men de med demenssjukdom utmärker sig med ännu lägre värden.

– Det här är nedslående. Det visar att hemtjänsten behöver få bättre förutsättningar för sitt arbete och att de behöver få högre kompetens. Många saknar vårdutbildning över huvud taget. Ändå förväntas de veta hur personer med demens bäst bemöts, säger Lena Marmstål Hammar, docent vid Mälardalens högskola.

Undersökning i hela landet

Hon och forskare från Karolinska institutet och Dalarnas högskola har nyligen publicerat sin studie i tidskriften JAMDA. Studien utgår från data i nationella brukarundersökningen för åren 2016 till 2018, som gjorts av Socialstyrelsen. Den går ut till alla äldre som har vård och omsorg i landet.

Forskarna har också sett att kvinnor upplever sig sämre bemötta än män gör. De äldre som upplevde sin hälsa som sämre eller har fler timmar hemtjänst upplevde också sämre bemötande vad gäller respekt och värdighet från personalen.

I den aktuella studien har forskarna specifikt tittat på uppfattningarna bland äldre med demenssjukdom.

Klarar äldre med demens att minnas upplevelser av hemtjänsten och att fylla i enkäten korrekt?

– Många som bor kvar hemma har inte grav sjukdom, utan mild till måttlig. De kan mycket väl fylla i enkäten, kanske med hjälp av en anhörig. Det är mycket individuellt, säger Lena Marmstål Hammar.

Sjuksköterska själv

Hon själv har lång erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen som sjuksköterska.

– Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskors kompetens behövs inom hemtjänsten. Inte bara för snabba konsultationer. Sjuksköterskors expertis behövs för att sprida kunskap om hur äldre med demens ska bemötas och vårdas, som genom arbetsledning och handledning, säger hon.

Hon menar att nu – när pandemin satt fokus på behov av en förbättrad äldreomsorg  – är det ett perfekt tillfälle att börja se till att hemtjänstens personal får både tillgång till sjuksköterskor och bättre arbetsförutsättningar.

– Idag ska hemtjänsten kalla på sjuksköterska när det behövs. Problemet är att utan vårdutbildning själv kan det vara svårt att veta när en sjuksköterska behövs på plats.

Pressat arbetstempo

Hon är övertygad om att hemtjänstpersonalen är engagerad och vill bemöta de äldre väl, men att de saknar förutsättningarna.

– De har ett oerhört pressat schema, som enbart utgår ifrån vilka aktiviteter som ska utföras, till exempel matlagning eller dusch. Schemat tar inte hänsyn till mänsklig kontakt och relation.

Forskarna har i den här studien inte undersökt orsakerna till varför bemötandet brister.

– Sannolikt har stressen stor betydelse. Det är också en väldig omsättning på personal. Brist på kontinuitet och igenkänning kan väcka beteendemässiga symptom, så som aggressivitet, hos äldre med demenssjukdom. Då sätts personalens kompetens om lämpligt bemötande på prov.

Hon poängterar att hemtjänstpersonalen behöver få grundläggande utbildning.

– Vård och omsorg av personer med demens är komplext, liksom omsorg av äldre med andra sjukdomar och funktionsnedsättningar. Vården ska vara personcentrerad, inte uppgiftscentrerad, som nu. Då krävs en vårdrelation präglad av respekt och värdighet. 

Hur har de upplevt pandemin?

Snart publiceras en studie som hennes doktorand Marie Olsen gjort. I den har personer med demens som har hemtjänst intervjuats. Syftet har varit att undersöka vad de uppfattar som viktigt.

– Preliminära resultat visar att det är betydelsefullt att ses som en värdig, kapabel person. Bara för att man har demens är man inte helt bortkopplad, det är individuellt och beroende på var i sjukdomens stadium man befinner sig.

Nu ska hon och forskargruppen följa upp sin studie och se hur äldre med demens upplevt hemtjänstens bemötande under 2019 och 2020

– Speciellt intressant blir att se hur de upplevt 2020, med pandemin och rädsla för att bli smittad.

Kommer få större betydelse

Hon menar att deras studie kan vara värdefull för att vård och omsorg ska utvecklas. De äldre i samhället ökar, men de tillgängliga platserna på särskilda boenden ökar inte i samma takt. Inte heller de statliga medlen till kommunerna ökar i samma takt som den äldre befolkningen.

– Hemtjänsten kommer bara att få större betydelse, när fler bor hemma med behov av hjälp. Vi måste analysera varför de äldre upplever brist på något så fundamentalt som ett gott bemötande.

Studien är baserad på nationell data med svar från 271 915 personer, alla över 65 år, som haft hemtjänst under 2016, 2017, och 2018.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida