Patientsäkerhet

”Bara tur att inga allvarliga misstag sker”

”Bara tur att inga allvarliga misstag sker”
Drygt 34 000 medarbetare i Västra Götalandsregionen har svarat på enkäten. Många av dem arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Mer än varannan medarbetare inom Västra Götalandsregionen anser att det bara är tur att inga allvarliga misstag sker på deras arbetsplats. Hela 77 procent tycker att deras närmaste chefer förbiser patientsäkerhetsproblem som upprepas om och om igen.

Det visar en stor patientsäkerhetsenkät som drygt 34 000 anställda inom Västra Götalandsregionen svarat på.

 • 28 procent uppger att patientsäkerheten offras för att man ska få hinna mer gjort.
 • 27 procent säger sig inte hinna med sina arbetsuppgifter inom normal arbetstid.
 • 26 procent av dem som svarat på enkäten instämmer i påståendet att arbetsmängden är orimlig.

Nollvision

– Vi har en nollvision angående undvikbara vårdskador. Medarbetare ska känna att de kan prioritera att arbeta patientsäkert. 28 procent svarar i dag att de någon gång offrar detta för att hinna få mer gjort. Jag vill veta vad som ligger bakom det svaret och vad som krävs för att vi skall minimera antalet vårdskador, säger regiondirektören Ann-Sofi Lodin i en kommentar till enkäten.

Det visar sig också att många oroar sig för att straffas eller skuldbeläggas för misstag som de gjort i arbetet. 

Bara 60 procent svarar klart ja på frågan om de arbetar i en icke straff- och skuldbeläggande kultur.

 • 57 procent uppger att de oroar sig för att de misstag som de gjort sparas i deras personalakt och att misstagen läggs dem till last.
 • 66 procent uppger att när en avvikelse rapporteras så känns det som att det är personen som utpekas i stället för problemet.

Arbetet känns meningsfullt

Samtidigt som medarbetarna fick svara på frågor om patientsäkerheten fick de också svara på en medarbetarenkät.

Nio av tio tycker att arbetet känns meningsfullt och tre av fyra medarbetare säger att de för det mesta ser fram emot att gå till arbetet. Men flera svar pekar också på problem med tidsbrist och stress.

 • 33 procent anser att de sällan har tid för eftertanke och reflektion i arbetet.
 • 22 procent har uppgett att de inte alltid har möjlighet till återhämtning genom pauser.
 • 19 procent har små eller inga möjligheter att påverka sina arbetstider eller scheman.

Sexuella trakasserier

Över tusen medarbetare säger att de har blivit utsatta för diskriminering under de senaste tolv månaderna (3,3 procent).

Under samma tidsperiod uppgav:

 • 3  117 personer (9,5 procent) att de blivit utsatta för kränkande särbehandling.
 • 637 personer (1,9 procent) att de blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
 • 2 990 personer (9 procent) att de hade varit utsatta för hot eller våld på arbetsplatsen.

– Detta är besvärande. Det vi behöver göra är att analysera i detalj vad som ligger bakom och i vilka situationer det förekommer. Därefter går vi vidare med åtgärder på ledningsnivå och på de arbetsplatser där problemen finns. Som anställd i Västra Götalandsregionen ska man kunna känna sig trygg på sin arbetsplats, säger Ann-Sofi Lodin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida