Bättre rapportering ska öka patientsäkerheten

Studier visar att överrapportering från läkare till sjuksköterska ofta har brister. En anledning är att de kommunicerar på olika sätt.?

Akutkliniken på Karolinska sjukhuset i Solna utanför Stockholm har nu infört SBAR, en modell för rapportering med punkter att följa. Inför förändringen ville sjuksköterskorna Mari Aasa och Marie Larsson ta reda på hur den befintliga överrapporteringen fungerade och uppfattades. De intervjuade sjuksköterskor på akutvårdsavdelningen och läkare på akutmottagningen i varsin fokusgrupp. ?

Resultatet visar att både läkare och sjuksköterskor såg brister i samband med överrapporteringen när patienten flyttas — men på olika sätt. ??

Sjuksköterskorna ansåg att läkarnas rapporter var ostrukturerade och att all information inte kom fram. Ofta var uppgifterna inte uppdaterade eftersom läkarna hela tiden måste bedöma nya patienter. För att vara säkra på att få korrekt information blev sjuksköterskorna tvungna att ställa följdfrågor. ??

Läkarna däremot ansåg sig alla ha något slags struktur i sin överrapportering, men eftersom det inte fanns någon gemensam standard inom kliniken kunde den skilja sig åt och all viktig information därmed inte alltid komma fram. ?

Sjuksköterskor och läkare ansåg båda att det faktum att sjuksköterskorna uppmärksammade till exempel felaktiga ordinationer bidrog till ökad patientsäkerhet. De var också överens om att miljön där överrapporteringarna skedde ofta var stojig och högljudd, med få fredade platser, vilket kunde ha en negativ inverkan på patientsäkerheten.

SBAR står för:

  • situation
  • bakgrund
  • aktuellt tillstånd
  • rekommendation.

Källa: http://www.skl.se/ , där också materialet kan hämtas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida