bristen på vårdpersonal

Bristen på vårdpersonal består minst tio år till

För barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ligger arbetsmarknaden öppen ett bra tag till. Om tio år väntas dock bristen på grundutbildade sjuksköterskor ha avtagit.

Det visar en färsk rapport om hur tillgång och efterfrågan på olika yrkesgrupper antas se ut år 2025, det vill säga om nio år. Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län men den innehåller även prognoser för Skåne, Västra Götaland och östra Mellansverige (se faktaruta).

Sett till hela arbetsmarknaden beräknas efterfrågan på arbetskraft fram till år 2015 öka med 20 procent i Stockholms län, 10 procent i Skåne, 9 procent i Västra Götalandsregionen och 7 procent i östra Mellansverige.

Inom flera regioner kommer det enligt prognoserna att bli brist på utbildade arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, receptarier, fysioterapeuter, barnmorskor, specialistsjuksköterskor, tandhygienister, tandsköterskor, tandläkare och undersköterskor.

Det som främst driver efterfrågan för dessa grupper är utvecklingen inom hälso- och sjukvården och inom äldreomsorgen, vilken i sin tur drivs av befolkningsutvecklingen och av att antalet äldre i befolkningen ökar.

Biomedicinska analytiker

Efterfrågan på biomedicinska analytiker antas öka relativt svagt, med mellan 5 och 15 procent under prognosperioden. Samtidigt beräknas tillgången sjunka med cirka 20 procent i Stockholms län och Västra Götalandsregionen och med drygt 10 procent i Skåne.

Den nuvarande dimensioneringen av utbildningen kommer alltså inte att räcka till för att täcka de stora pensionsavgångar som är att vänta fram till 2025 i dessa tre regioner.

I östra Mellansverige beräknas däremot tillgången på biomedicinska analytiker öka i samma omfattning som efterfrågan. Det finns dock stora skillnader mellan länen.

Barnmorskor

I Stockholms län väntas efterfrågan på barnmorskor öka med drygt 25 procent, i övriga regioner med 12-15 procent.

Samtidigt beräknas tillgången öka med 20 procent i Stockholm och med drygt 5 procent i Skåne. I östra Mellansverige beräknas tillgången ligga kvar på dagens nivå medan den i Västra Götalandsregionen beräknas minska med cirka 10 procent.

Det innebär att dagens brist på barnmorskor på sikt beräknas vara relativt oförändrad i Stockholms län och i Skåne, samtidigt som bristen riskerar att kraftigt förstärkas i framför allt i Västra Götalandsregionen, men även i östra Mellansverige.

I regeringens budget 2015 avsattes dock pengar för att öka på antalet utbildningsplatser inom barnmorskeutbildningarna. Om den satsningen går i lås bedöms bristen inte bli lika stor.

Specialistsjuksköterskor

Efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor ökar med drygt 25 procent i Stockholms län och i Västra Götalandsregionen och med mellan 15 och 20 procent i Skåne och östra Mellansverige.

Pensionsavgångarna blir stora i samtliga regioner. Cirka 45 procent av de specialistsjuksköterskor som arbetar i vården i dag är 55 år eller äldre. Om inget oförutsett inträffar bedöms bristen vara större om tio år jämfört med i dag.

Även om utbildningsplatserna utökas så som regeringen angav i 2015 års budget beräknas dagens bristsituation förvärras i samtliga regioner.

I Stockholms län, Västra Götalandsregionen och östra Mellansverige antas den absolut största bristen bli på specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor. I Skåne kommer det framför allt att saknas många distriktssjuksköterskor.

Grundutbildade sjuksköterskor

Efterfrågan på grundutbildade sjuksköterskor beräknas öka med cirka 25 procent i Stockholms län, 10 procent i Skåne och östra Mellansverige och med drygt 5 procent i Västra Götalandsregionen.

Under samma period beräknas tillgången öka med cirka 30 procent i Stockholm, närmare 25 procent i östra Mellansverige och med cirka 20 procent i de två övriga regionerna.

I de fall där det i dag råder brist på grundutbildade sjuksköterskor bedöms den att avta eftersom utvecklingen av tillgången är starkare än utvecklingen av efterfrågan. Framförallt gäller detta utanför Stockholms län.

Röntgensjuksköterskor

För röntgensjuksköterskor redovisas i rapporten endast prognosen för Stockholms län. Tillgången på röntgensjuksköterskor antas vara i stort sett oförändrad fram till år 2025. Samtidigt beräknas efterfrågan på röntgensjuksköterskeutbildade öka med närmare 25 procent på grund av befolkningsökningen i Stockholms län, vilket gör att bristen på röntgensjuksköterskor kommer att öka.

Fakta om regionerna

  • I östra Mellansverige ingår Sörmlands, Östergötlands, Örebros och Västmanlands län.
  • I Västra Götalandsregionen ingår Göteborg, Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida