Debatt: ”Vadå kaos i hemsjukvården?”

Distriktssköterskan Tommy Ring har gått i taket över att ?Vårdförbundets Ann Johansson liknar situationen i hemsjukvården vid kaos. Han tycker att förbundet mest intresserar sig för akutsjukvården och vill veta vad som görs för hemsjukvården.

Vad gör Vårdförbundet för hemsjukvården? undrar Tommy Ring.

I förra numret av Vårdfokus kritiserade vice ordförande Ann Johansson Socialstyrelsens nya förslag om att delegering av läkemedelshantering ska bli tillåtet i slutenvården, liksom det är i öppen- och hemsjukvården. Vårdförbundet menar att läkemedelshanteringen i hemsjukvården ofta inte är patientsäker, för att sjuksköterskorna inte hinner följa upp delegeringarna.?

— När jag i artikeln uttryckte “kaos i hemsjukvården” avsåg jag inte på något sätt att kritisera vare sig verksamheten i hemsjukvården eller distriktssköterskan, säger Ann Johansson.

?— Min kritik gäller det faktum att, med hjälp av nuvarande läkemedelsförfattning, våra medlemmar i alltför många verksamheter nödgas delegera delar av sitt yrkesansvar för läkemedel till andra personalkategorier. Det finns många exempel på distriktssköterskor som har över hundra personer att delegera till, vilket innebär att hen inte kan uppfylla de krav som ställs i delegeringsförfattningen. Detta har våra tillsynsmyndigheter varit medvetna om under lång tid men valt att se mellan fingrarna med. Min förhoppning var att förslagen i den nya författningen skulle reflektera över säkerheten i läkemedelshanteringen inom den öppna vården eftersom den största delen av vården sker utanför sjukhusens väggar i dag.?

Men Tommy Ring tycker att andra frågor är viktigare än den om delegering.??

Tommy Ring: Numera bestämmer biståndsbedömarna hur lång tid undersköterskorna har på sig för omvårdnaden, som kallas omsorg. Har Vårdförbundet släppt frågan om distriktssköterskans roll och juridiska status i hemtjänsten??

Ann Johansson: Distriktssköterskans juridiska status är så vitt jag vet inte förändrad. Det som däremot har förändrat distriktssköterskans roll är de organisatoriska förändringar som skett de senaste 30 åren med husläkarreformer, lag om valfrihet i primärvården, Ädel och kommunalisering av hemsjukvården. I den kommunala vården och omsorgen krävs samarbete och samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det måste utvecklas och ha sin utgångspunkt hos den enskilde brukaren/patienten. Distriktssköterskan ska leda omvårdnaden inom sitt kompetensområde och socionomen omsorgen inom sitt. ?

Tommy Ring: Vad gör ni för att sjuksköterskor i kommunerna ska få vidareutbildning eller få utbilda sig till distriktssköterska inom sin tjänst??

Ann Johansson: Vårdförbundet arbetar för att det ska vara specialistutbildade sjuksköterskor i hemsjukvård varav distriktssköterskan är en. Vårt arbete med akademisk specialisttjänstgöring, AST, gäller såväl den kommunala sjukvårdshuvudmannen som den landstingskommunala. Det finns ett flertal exempel på kommuner som infört AST.

Fakta

läser 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida