Utredda fall

Fick blodpropp efter slarv med perifer venkateter

Trots att den perifera venkatetern inte användes och patienten klagade på obehag togs den inte bort förrän efter tre dagar. Efter utskrivningen från sjukhuset drabbades patienten av en blodpropp i armen och fick därefter medicinera i ett halvår.

18 september 2019

Det visar ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som utrett händelsen efter ett klagomål från en närstående.

Patienten fick en perifer venkateter, pvk, insatt i en ven i höger arm i samband med en ambulanstransport till Blekingesjukhuset i Karlshamn.

Under den tre dagar långa sjukhusvistelse som följde fick patienten inte någon intravenös behandling. Pvk:n användes alltså aldrig. Enligt den närstående klagade patienten vid flera tillfällen på obehag från den, utan gensvar från personalen.

Kliande rött och irriterat

Infarten togs inte bort förrän strax innan patienten skulle skickas hem. Då noterades tecken på en lokal infektion med kliande, röd och irriterad hud. För att minska inflammationen och lösa upp en eventuell blodpropp i venväggen behandlades huden med Hirudoidsalva.

Tre dagar efter utskrivningen kom patienten tillbaka till sjukhuset på grund av en infektion och smärta i höger arm. Hen hade själv sökt sig till en vårdcentral och fått antibiotikabehandling. Väl på sjukhuset visade det sig att hon också hade fått en blodpropp i armen.

På sjukhuset gavs antibiotika intravenöst i fyra dagar, därefter i tablettform. Mot blodproppen påbörjades en sex månader lång behandling med blodproppsförebyggande läkemedel.

Kritiserar hanteringen

Ivo kritiserar ingen enskild yrkesutövare men bedömer att hanteringen av patientens pvk inte uppfyllde kraven på en god och säker vård i enlighet med vad som sägs i hälso- och sjukvårdslagen.

Myndigheten påpekar att en pvk ska hanteras i enlighet med Vårdhandbokens anvisningar. I dessa framgår bland annat att en pvk som satts i en akut situation, med enklare huddesinfektion, bör bytas snarast eller så fort patientens tillstånd tillåter.

Av Vårdhandboken framgår också att infarten ska inspekteras vid varje arbetspass, bytas vid tecken på inflammation och tas bort när den inte längre behövs.

Ivo påpekar också att dokumentationen i patientjournalen var bristfällig. I ambulansen hade patienten även fått en pvk satt i vänster arm. När denna togs bort framgår dock inte av journalanteckningarna. Dokumentation om dagliga inspektioner av insticksstället och huden kring pvk:n i höger arm saknas helt. I journalen står inte heller någonting om att patienten upplevde obehag från infarten.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-8937/2019-10.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida