Psykiatri

Ny modell ska minska akutbesöken inom psykiatrin

Ny modell ska minska akutbesöken inom psykiatrin
En annan vårdmodell för patienter som ofta söker psykiatrin akut håller på att tas fram Arkivbild: Mostphotos

Just nu pågår ett forskningsprojekt inom psykiatrin i Skåne som sätter patienternas behov i fokus. Målet är att skapa en ny vårdmodell som kan minska antalet frekventa besökare inom akutpsykiatrin.

Det finns patienter som återkommer gång på gång inom den akutpsykiatriska vården. De söker kanske för ångest, självskadebeteende eller depression, men det kan också finnas andra underliggande problem, som missbruk eller ensamhet. Problem som psykiatrin inte alltid kan hjälpa till med och som kräver en annan typ av omhändertagande.

Upp till 25 besök per år

Idén om att skapa en ny vårdmodell för dessa personer kommer från verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin i Kristianstad, Peter Södergren. I sitt arbete träffar han ibland patienter som besökt den akutpsykiatriska mottagningen upp till 25 gånger på ett år. Peter Södergren vände sig till forskningsplattformen Hälsa i samverkan vid Högskolan i Kristianstad och bad dem ta fram en modell för hur vården skulle kunna utformas för dem.

Anita Bengtsson Tops. Foto: Högskolan i Kristiansstad

– Men så enkelt är det inte, vi kan inte bara ta fram en modell utan att veta vilka behov patienterna har. Därför började vi i med att undersöka just det, berättar Anita Bengtsson Tops, professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Kristianstad.

Hon är ansvarig projektledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet som fick uppdraget att skapa vårdmodellen. I arbetsgruppen ingår, förutom Anita Bengtsson Tops, forskare inom nationalekonomi, omvårdnadsvetenskap och arbetsvetenskap.

Undersökt behoven

Forskarna började med att kartlägga patienternas behov genom registerstudier och intervjuer med personer som frekvent söker vård vid akutpsykiatrisk mottagning. De intervjuade även personal inom psykiatrisk akutvård. På så sätt kunde en rad olika problemområden där patienterna behöver stöd identifieras. Områdena handlar om psykisk ohälsa, socialt nätverk, våldsutsatthet, ekonomi samt personens motiv för att söka akutpsykiatrisk mottagning.

Utifrån resultatet pågår nu fokusgruppintervjuer med personal inom vård och socialtjänst, brukare och anhöriga för att skapa innehåll i kommande vårdmodell

– Om patienterna får hjälp utifrån sina egna behov behöver de troligtvis inte söka akut vård lika ofta. Inom akutpsykiatrin saknas kontinuitet och besöken upplevs ofta som stigmatiserande av patienterna, säger Anita Bengtsson Tops.

Själv psykiatrisjuksköterska

Nästa led i projektet är nu att göra djupintervjuer med patienter om vilken sorts vård de behöver och vad en ny vårdmodell kan bestå av. 

– Det är ett omfattande arbete och vi har inga fasta bilder av hur modellen kommer att bli. Vi försöker att hålla oss så öppna som möjligt och diskutera alla förslag utifrån olika utgångsvinklar. Det är spännande, säger Anita Bengtsson Tops, som själv är psykiatrisjuksköterska och har forskat inom brukarområdet tidigare.

Projektet med den nya vårdmodellen beräknas bli klar 2020.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida