Satsning på fler kontaktsjuksköterskor

Satsningen på bättre cancersjukvård fortsätter. De insatser som görs under 2011 ska bland annat leda till fler kontaktsjuksköterskor, kvalificerad telefonrådgivning samt att hudförändringar undersöks snabbare.

Inom ramen för den nationella cancerstrategin, som regeringen beslutade om 2009, ska ett flertal insatser göras under 2011. Sammanlagt har 34 miljoner kronor avsatts.

Bland de projekt som har prioriterats för 2011 finns bland annat:

Försöksverksamhet för sammanhållen cancervård

För att skapa en mer sammanhållen och patientfokuserad cancervård startade under förra året flera försöksverksamheter. Det mest omfattande är inriktat på hela vårdkedjan – från prevention, till vård i livets slutskede –  för patienter med tjocktarmscancer.  Under 2011 startas en ny försöksverksamhet som ska göra det lättare för allmänheten att få hudförändringar undersökta.

Telefonrådgivning för allmänheten

En förstudie ska genomföras för att ta reda på möjligheterna att starta en telefonrådgivningstjänst dit allmänheten kan vända sig med frågor om cancer. Fokus ligger på cancerpatienter och närstående som behöver information med hög kvalitet och hög tillgänglighet.

I februari kommer också en informationstjänst om cancer för allmänheten att lanseras på internet.

Kartläggning av antalet kontaktsjuksköterskor

Hur många kontaktsjuksköterskor som finns inom cancersjukvården ska kartläggas under 2011. Dessutom får Sveriges kommuner och landsting, SKL,  i uppdrag att föreslå åtgärder som kan göra att fler kontaktsjuksköterskor införs.

I den nationella cancerstrategin är målet att varje cancerpatient ska ha en fast kontaktperson på den cancervårdande kliniken. En kontaktsjuksköterska ska följa patienten hela tiden – både för att ge psykosocialt stöd och information om den medicinska vården.

Insatser för tidig upptäckt

Flera andra insatser kommer att göras inom ramen för den nationella cancerstrategin under 2011:
• Alla delar av hälso- och sjukvården ska ta upp frågan om rökning med patienterna och kunna erbjuda rökavvänjning.
• Öka  deltagandet i screeningprogram för bröstcancer och gynekologisk cellprovskontroll.
• Utveckla en nationell nomenklatur och standardiserat innehåll för cytostatikabehandlingar.
• Inrättande av de sex regionala cancercentrum som beslutades förra året.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida