JO-kritik

Skolsköterska kritiseras för viktsamtal med nioåring

Justitieombudsmannen kritiserar en skolsköterska för att ha pratat med en nioårig flicka om hennes viktuppgång, och överlämnat informationsbroschyrer, utan att först informera föräldrarna.

21 november 2017

Flickans mamma anmälde fallet i november förra året, då skolsköterskan kontaktade henne och berättade om dotterns hälsoundersökning. Undersökningen gjordes efter att några lärare hade noterat en viktuppgång, vilket skolsköterskan också ska ha berättat för flickan vid undersökningen.

Enligt mamman grät dottern då hon kom hem senare samma dag. Hon upplevde det som att lärarna tyckte att hon var tjock. Hon hade fått med sig flera broschyrer om vikt och kost, sin viktkurva samt ett papper där det fanns en notering om hur mycket flickan hade ökat i vikt på ett år och forumleringen ”sluta med socker”.  Handlingarna låg i ett kuvert som inte var förslutet.

I sin anmälan till Justitieombudsmannen skriver mamman att skolsköterskan borde ha kontaktat henne i förväg.

Finns tydliga rutiner

Kultur- och utbildningsnämnden i den aktuella kommunen har i ett yttrande till JO bekräftat att hälsosundersökningen genomfördes efter att en lärare påtalat viktökningen. Enligt nämnden ska skolsköterskan ha tagit upp frågan med eleven i positiva ordalag av typen: ”du kommer säkert att växa ut på längden” och ”det är ingen fara, vi ska bara kolla”.

Enligt kommunen finns det rutiner om att vårdnadshavare alltid ska kontaktas innan det hålls samtal om elevers ohälsa och åtgärder sätts in, så länge inte eleven uttryckligen själv vill något annat. I det här fallet var skolsköterskan nyanställd och hade bara jobbat i tre veckor. Efter händelsen har skolans rektor uppmärksammat och förtydligat elevhälsans rutiner.

Ska inte fokusera på vikt

JO har i sin utredning gått igenom Socialstyrelsens och Skolverkets gemensamma vägledning för elevhälsan, där följande står:

”Det är också viktigt att personalen som genomför mätningarna har ett empatiskt förhållningssätt och är medvetna om sina egna värderingar kring både övervikt och fetma samt undervikt. (…) Elever och vårdnadshavare ska mötas med samma respekt oavsett vad vikt- och längdmätningarna visar. (…) Så långt det är möjligt är det bra om man talar om elevens möjlighet att förändra levnadsvanor utan att fokusera på vikt.”

Måste informera föräldrarna

JO hänvisar även till lagen och föräldrabalken och konstaterar att det alltid är vårdnadshavarna som fattar beslut när det handlar om små barn. Skolsköterskan borde därför inte ha talat med den nioåriga flickan om hennes vikt utan att först ha diskuterat med föräldrarna om hur frågan skulle tas upp.

JO är även kritisk till att skolsköterskan överlämnade ett antal dokument, inklusive en handskriven notering om viktökningen, direkt till eleven.

”Skolsköterskan hade kunnat skicka materialet till vårdnadshavaren eller lämna över det på annat sätt. Att överlämna handlingarna direkt till N.N. som kunde ta del av dem var, särskilt med hänsyn till den handskrivna noteringen, inte lämpligt”, skriver JO i sitt beslut. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida