Läkemedelshantering

Vårdförbundet kritiserar förslag om delegering

Vårdförbundet kritiserar förslag om delegering
Vårdförbundet menar att det krävs kunskap om både patienten, sjukdomen och läkemedlet för att kunna svara på frågor och förklara. Arkivbild: Mostphotos

Socialstyrelsen föreslår att hantering av läkemedel ska kunna skötas av undersköterskor även i slutenvården. Vårdförbundet protesterar och poängterar skarpt att myndigheten borde värna om patientsäkerheten, inte gå arbetsgivarnas ärenden för att hitta billigare arbetskraft.

8 juni 2016
Dela artikeln

Som Vårdfokus rapporterade igår föreslår Socialstyrelsen att förbudet mot delegering av att iordningställa och administrera läkemedel till annan, icke legitimerad, personal i slutenvården, tas bort. Det ska bli lika tillåtet som inom öppen- och hemsjukvården. Socialstyrelsen hänvisar till två utredningar och en enkät till landsting och kommuner, som funnit att den nuvarande regeln är otidsenlig.

Som förklaring anges att tidigare var vården på sjukhus alltid mer avancerad än i öppen- och hemsjukvården, men så är inte fallet längre, då vården är mer glidande mellan de olika formerna.

”Kräver rätt kompetens”

– Det krävs kompetens för att rätt kunna ansvara för iordningsställande av läkemedlen. Sjuksköterskor har en högskoleutbildning där de har både teoretisk kunskap med kurser i sjukdomslära, farmakologi och läkemedelsberäkning och praktisk träning. De kan bedöma och ifrågasätta ordinationer, säger Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Hon har följt hur det blivit allt svårare för distriktssköterskor i hemsjukvården att garantera patientsäkerheten när så många andra medarbetare har delegeringar. I stället för att släppa på regelverket hade hon hellre sett det motsatta, en uppstramning av de delegeringar som redan är tillåtna i hemsjukvården.

– Den nya föreskriften öppnar för samma kaos i slutenvården som i hemsjukvården. Vi vänder oss emot förslaget, och har framfört den åsikten hela vägen i arbetsgruppen.

Intravenösa läkemedel

Några undantag av till exempel intravenös administration finns inte i den nya läkemedelsföreskriften.

– Det är ett stort ansvar att ge potenta läkemedel. Jag förutsätter att intravenös behandling inte delegeras. Vi ska nu granska förslaget noggrant och agera, säger Ann Johansson.

Andra förändringar i föreskriften syftar till att öka patientsäkerheten genom att till exempel öka läkarnas ansvar vid ordinationer. Socialstyrelsen poängterar att mer än var tionde vårdskada beror på felaktig hantering.

Vårdförbundet ifrågasätter att Socialstyrelsen skärper föreskriften i ena änden, men sedan släpper på regelverket till icke legitimerad personal i den andra änden.

Billigare arbetskraft

Ann Johansson menar att förändringarna vad gäller delegering till undersköterskor bara verkar basera sig på att få ett billigare resursutnyttjande av arbetskraften.

– Ett skäl som anges till att införa delegeringar av läkemedelshantering även i slutenvården är att rörligheten av sjuksköterskor och undersköterskor ökar mellan öppen- och slutenvård. Det är ett märkligt motiv till att driva igenom en förändring som påverkar den medicinska behandlingen och hotar patientsäkerheten.

När undersköterskorna hjälper till med läkemedelshanteringen kommar tid frigöras för sjuksköterskorna för andra omvårdnadsuppgifter.

Ann Johansson är kritisk till hur tid ska kunna sparas in på att sjuksköterskor och undersköterskor byter arbetsuppgifter.

Frigör sjuksköterskans tid

Socialstyrelsen visar också i en kostnadsberäkning att när undersköterskor frigör tid från sjuksköterskor görs även en lönebesparing.

– Det här är vi mållösa inför. Nu går Socialstyrelsen arbetsgivarnas ärenden och ger sig in i arbetsorganisationen och lönebesparingar. Socialstyrelsens roll är att värna om patientsäkerheten och presentera evidens för förändringar, inte förklara hur mycket billigare det blir om undersköterskorna sköter läkemedelshantering på sjukhusen.

Av Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet från 2016 framgår att många av de skador som uppstår i vården kan kopplas till användningen av läkemedel och att allvarliga vårdskador kan inträffa i samband med ordination, iordningställande och administrering av läkemedel. Socialstyrelsen skärper därför kraven för kontroll vid läkemedelshantering. Ett flertal nya moment har lagts till. Exempelvis ska den som iordningställer läkemedel också göra en rimlighetsbedömning både av den ordinerade dosen och den iordningställda dosen.

– Samtidigt står i förslaget att personal som ska få delegering ska gå en teoretisk kurs på två timmar och en timmes praktisk genomgång. Det har tidigare krävts sjuksköterskors kompetensnivå, nu anses det patientsäkert att administrera läkemedel till svårt sjuka på sjukhus efter några timmars utbildning. Hur går det ihop med syftet att faktiskt förbättra patientsäkerheten?

Bakgrund från utredningar

Bakgrunden till delarna i föreskriften som handlar om delegering av läkemedelshantering kommer från två aktuella utredningar och en enkät till landsting och kommuner. Utredningen Effektiv vård och Rätt information på rätt plats i rätt tid fann att möjligheten att kunna utnyttja undersköterskornas kompetens var kraftigt begränsad av att de inte tillåts hantera läkemedel i slutenvården.

Enkäten hör till den förstudie som Socialstyrelsens gjort där samtliga landsting och ett antal kommuner och andra intressenter tillfrågades om vad de ansåg om den nuvarande författningen. Svaret blev att de inte tyckte att föreskriften skulle göra skillnad mellan delegeringen i öppen- eller slutenvård.

Socialstyrelsen beskriver tydligt i förslaget att det som ska uppnås med de olika förändringarna i föreskriften är både en ökad patientsäkerhet och en mer effektiv, jämlik och samhällsekonomisk läkemedelshantering.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida