Tvångsvård av barn och unga

Vårdförbundet vill skydda barn som tvångsvårdas

Vårdförbundet vill skydda barn som tvångsvårdas
Egentligen borde tvångsåtgärder mot barn och unga helt förbjudas, tycker Vårdförbundet som dock har förståelse för att det finns extrema undantagsfall där det är nödvändigt. Arkivbild: Getty Images

De allvarliga missförhållanden som uppmärksammades i utredningen om psykiatriska tvångsåtgärder mot barn är helt oacceptabla och måste åtgärdas omgående. Det går inte att vänta tills nya regler är på plats, anser Vårdförbundet.

I utredningen, som överlämnades till regeringen i januari i år, föreslås en rad åtgärder för att stärka skyddet för barn som tvångsvårdas inom psykiatrin. I betänkandet beskrivs också hur framför allt många unga flickor drabbas i form av fastspänningar och andra integritetskränkande åtgärder som sker i andra syften än att skydda eller hjälpa dem.

”Att barn utsätts för tvångsåtgärder slentrianmässigt, i bestraffande eller kontrollerande syfte eller att tvångsåtgärder vidtas på grund av bristande bemanning är helt oacceptabelt. De missförhållanden som utredningen redovisar bör åtgärdas omgående utan att man avvaktar eventuellt kommande författningsförändringar.”, skriver Vårdförbundet i sitt remissyttrande över utredningen.

Finns redan lagar

Förbundet poängterar att flera av de förslag som läggs fram redan finns inskrivna i andra lagar, exempelvis grundbestämmelserna om barnets ställning i vården. Men kanske behövs en ändrad skrivning i lagen om psykiatrisk tvångsvård för att de även ska börja tillämpas inom psykiatrin, menar Vårdförbundet.

Man lyfter också fram behovet av specialistutbildade sjuksköterskor inom den psykiatriska vården. Enligt förbundet kan de genom sin omvårdnadskompetens spela en avgörande roll för att begränsa användandet av tvångsåtgärder. Exempelvis genom att driva utvecklingen av en personcentrerad vård.

Vill ha lag om AST

För att säkra tillgången på specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor vill Vårdförbundet att staten lagstiftar om att det i kommuner och landsting ska finnas möjlighet till akademisk specialisttjänstgöring, AST. De som går utbildningen ska få full lön i enlighet med kollektivavtalet.

I utredningen föreslås att väktare aldrig ska kunna ersätta vårdpersonal som ska vara närvarande vid bältesläggning. Vårdförbundet anser att vårdpersonal är ett för vitt begrepp. Man föreslår därför att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal alltid ska närvara, vilket även bör gälla inom vuxenpsykiatrin.

I övrigt är Vårdförbundet i huvudsak positiv till utredningens förslag: exempelvis att:

  • Barn inte ska få vårdas tillsammans med vuxna om det inte i det enskilda fallet bedöms vara förenligt med barnets bästa.
  • Barn inte ska få vårdas på en rättspsykiatrisk klinik om barnet inte omfattas av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida