Vill ligga steget före

Med ett nytt och mer systematiserat arbetssätt i bagaget knackar Katarina Jonsson Wikander på hos de äldre. Kruxet är att få tiden att räcka.

6 februari 2013

Förebyggande vård med planering för individen, till exempel med samordnad individuell plan och tydliga kontaktvägar, är en central del i Västerbottenprojektet Multi 7. Det drivs gemensamt av primärvård och kommun och utgångspunkten är helhetssyn och en sammanhållen vårdkedja som bygger på samarbete mellan hälsocentral, slutenvård och hemtjänst. Inga stuprör, betonar distriktssköterskan Katarina Jonsson Wikander på Backens vårdcentral i Umeå. Men hur arbetssättet ska rymmas inom det ordinarie distriktssköterskejobbet, vilket är tanken, vet hon inte riktigt.?

När hon ringer till en äldre person berättar hon om projektet och frågar om hon får komma på besök, ställa lite frågor och ta prover. Hon är nästan alltid välkommen. Så också när hon ringde till en familj där maken hade en svår demenssjukdom och var väldigt sjuk på annat sätt. Hustrun skötte honom helt själv och hennes enda avlastning var de två dagar i veckan som han tillbringade på dagvård.

Vid hembesöken har Katarina Jonsson Wikander två checklistor som utgångspunkt, Senior alert och Phase 20. ?

— Vi har egentligen alltid kontaktat äldre människor som bor hemma för att tala om att vi finns när vi har fått en indikation på att de kan behöva en insats från oss. Med det här sättet att arbeta blir det mer systematiserat. Vid hembesöket försöker jag bilda mig en uppfattning om vad de kan behöva; mer hjälp, utredning, rehabiliteringsinsatser eller något annat, säger hon.

Denna gång resulterade genomgången i en rejäl rensning i läkemedelslistan. Katarina Jonsson Wikander erbjöd också hustrun mer hjälp i vården av maken, men det tackade hon nej till — trots att han är aggressiv ibland. Hon och barnen hade tillsammans hittat sätt att hantera situationen.?

— Helst hade jag velat bestämma, men det går ju inte. Viktigast är att hustrun nu vet att hon kan få mer hjälp och vart hon ska vända sig, säger Katarina Jonsson Wikander.?

Efter tre månader följer hon upp hur det går vid ett besök och har sedan en bra grund för kommande kontakter. Så också denna gång. De har träffats och talats vid per telefon några gånger.??

Kärnan i arbetssättet är välinformerade äldre och ett ökat inflytande för både dem och de anhöriga. För Katarina Jonsson Wikander innebär det att hon tidigare än förut söker upp dem som hon inte har haft kontakt med och det blir mer dialog. De ska veta vem de ska höra av sig till och ha kontaktvägar även kvällar, helger och nätter.

De distriktssköterskor som väljer att jobba på det här sättet får en struktur för arbetet, hjälp att inte missa viktig information och en systematiserad uppföljning. Det tycker hon inte fungerar så bra i det vanliga distriktssköterskearbetet.?

— Det här är bättre än tidigare, men kan bli ännu bättre. Vi försöker hitta vägar för att ge vård och omsorg med god kvalitet, men också göra den mer kostnadseffektiv, säger hon.

Fakta

Multi 7 är ett treårigt SKL-projekt inom ramen för Bättre liv för sjuka äldre, som drivs gemensamt av primärvård och kommun. Syftet är att utveckla en modell för att på ett systematiskt och strukturerat sätt förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Projektet startade 2011 och pågår till och med 2013. Tanken är att arbetsmodellen sedan ska ingå i det ordinarie distriktssköterskearbetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida