Omvårdnadsforskning

Vill se skärpning av munvården

Vill se skärpning av munvården
Om patienten säger nej till hjälp med munvård kan man behöva fråga flera gånger, förklara mer och varför det är så viktigt. Då kan patienten ändra sig, säger Maria Andersson. Arkivbild: Getty images.

Att hjälpa patienten få god munhälsa är en del av omvårdnaden. Men det prioriteras lågt eller görs inte alls. Det visar Maria Anderssons doktorsavhandling.

Maria Andersson har gjort flera studier, både ifrån intensivvården och kommunala korttidsboenden. Vårdformerna skiljer sig åt på många sätt. Men en likhet är att patienterna i många fall behöver hjälp med munvården.

Forskningsresultaten också att munvården brister både i iva-vården och på korttidsboenden.

– Sjuksköterskor och annan vårdpersonal behöver ta munvård mer på allvar. Det behövs en skärpning. Dålig munhälsa kan leda till lunginflammation, men det är också viktigt med en ren mun för välbefinnandet och det sociala umgänget, säger Maria Andersson.

Kan lukta illa

Hon berättar att dålig munhälsa, som också kan lukta illa, kan göra att man undviker att umgås och prata. Smärta kan också leda till att patienten får svårt att äta och dricka.

Läs Vårdfokus tema om munvård: Sjuk mun fara för hela kroppen

Maria Andersson är själv intensivvårdssjuksköterska och har intresserat sig för munvård ända sedan utbildningen till sjuksköterska. Hon disputerade tidigare i somras inom ämnet vid Karlstads universitet.

.

Hennes studie vid intensivvårdsavdelningar visar att iva-sjuksköterskorna uppfattar att omvårdnad av  munnen är av optimal vårdkvalitet, att de har rätt förutsättningar och förstår varför munvård är viktigt.

– Trots det gör man den inte. Det är extra viktigt på iva med munvård eftersom patienterna ofta är sövda och intuberade. De kan inte svälja eller prata. Det är lätt att få lunginflammation. Den intuberingsassocierade lunginflammationen anses vara den främsta orsaken till vårdrelaterad infektion med hög dödlighet, säger Maria Andersson.

Behöver mer hjälp

I en av hennes studier från korttidsboenden har de äldre skattat sitt egen upplevelse av välbefinnande, hälsa, och munvård. Den visar att äldre som har ett ökat välbefinnande och upplevd hälsa också upplever att deras behov vad gäller munnen tillgodoses.

Däremot de äldre som har större problem i munnen, och därmed behöver mer munvård, tycker själva inte att det är viktigt.

– Det är paradoxalt. Men man behöver tycka att man mår bra för att ha god munvård. Mår jag däremot inte bra, så orkar jag inte bry mig om munnen, energin går till annat.

Dessutom är munvård komplext och känsligt. Ibland vill inte den äldre visa sin sjuka mun för personalen och släppa in tandborstar och andra hjälpmedel.

– Omvårdnadspersonalen frågar om patienten behöver hjälp och om patienten då säger nej, frågar man inte mer. De här patienterna orkar inte strida för att få så god omvårdnad som möjlig, då är det att svika dem att inte fråga mer och förklara hur viktigt det är. Då kan patienten ändra sig.

Tandhygienister bedömde

I hennes studier har tandhygienister bedömt de äldres munhälsa och sett att den ofta är dålig. Det gällde ett flertal korttidsboenden i fem olika regioner. De äldre själva skattar sin munhälsa som bra.

– Det är en styrka att en objektiv, utomstående, professionell gjort bedömningen. Den bedömningen skiljer sig också från de uppgifter om munhälsa som personalen rapporterar till kvalitetsregistret utifrån frågeformuläret Roag. Enligt en registerstudie är ska de äldres munhälsa vara god.

Roag (Revised oral assessment guide) är ett instrument för att riskbedöma patienten eller den boendes munhälsa. Det är obligatoriskt i seniorprogrammet Senior Alert.

Lär dig mer om Roag här: Så här bedömer du munhälsan

– Roag uppfattas som svårt att använda. Det skulle man behöva se över. Inom iva-vården saknas instrument helt. Roag fungerar inte eftersom patienten behöver vara vaken, för att kunna svälja och prata.

Maria Andersson har i en av studierna undersökt munvård på iva-avdelningar i fyra regioner. Ingenstans användes ett instrument för att bedöma munhälsa och munvård. Men iva-sjukssköterskorna önskade att det fanns ett för att kunna göra mer objektiva bedömningar.

– Alla gör sin egen subjektiva bedömning. Dessutom saknas dokumentation. Den enda dokumentationen av munvård som görs är ett kryss på en övervaktningslista.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida