Tvingas återgå till pappersjournaler

Landstinget i Sörmland tvingas återgå till pappersjournaler för patienter som inte vill att deras uppgifter sprids mellan olika vårdgivare. Detta sedan Datainspektionen konstaterat att det i nuvarande datoriserade journalsystem inte går att spärra vissa uppgifter.

11 oktober 2011

Landstinget i Sörmland har ett datasystem för sammanhållen journalföring. Det innebär att andra vårdgivare än den som har upprättat journalen har direktåtkomst till den.

Enligt patientdatalagen ska vårdgivaren omedelbart spärra uppgifterna om patienten motsätter sig att uppgifterna blir tillgängliga för andra. Alla patienter ska informeras om denna möjlighet. Det har dock visat sig omöjligt med spärrar i det datajournalsystem som landstinget i Sörmland använder sig av.

Det går exempelvis inte att spärra journalinformation om laboratoriesvar, läkemedel och varningsmeddelanden. Inte förrän 2013 räknar landstinget med att kunna införa spärrar i systemet.

Datainspektionen har därför beslutat att landstinget fram till dess måste använda sig av pappersjournaler för de patienter som begär spärrning av journaluppgifter.

Landstinget har förklarat att användandet av pappersjournaler kan göra det svårare för personalen att få tillgång till vissa uppgifter, särskilt i akuta situationer. Men i  sitt beslut poängterar Datainspektionen att tillgängligheten till pappersjournaler naturligtvis inte får försvåras på ett sådant sätt att patientens säkerhet kan ifrågasättas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida