Det måste finnas nog med personal!

Det måste finnas nog med personal!
Per-Anders Sunesson chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning

Socialstyrelsen gör fler oanmälda inspektioner och ställer tuffare krav på vårdgivarna. Samtidigt har tillsynsavdelningen växtvärksproblem. På ett år har den gått från 200 till drygt 500 anställda. ?

Socialstyrelsens tillsynsavdelning får mer och mer att göra och sjukhusens överbeläggningar är en av de hetaste frågorna.

Offensiven mot överbeläggningarna inleddes för ett år sedan med både planerade och oanmälda inspektioner för att granska de medicinska riskerna. Sjukhusen har tvingats skapa fler vårdplatser och redovisa hur de ska hantera problemet.?

— Så länge det finns överbeläggningar och vi ser att det medför risker för patienterna släpper vi inte frågan, säger Per-Anders Sunesson som är chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.?

Han betonar att det viktiga inte enbart är om det står fem eller sju sängar i varje rum. Det viktiga är att det finns tillräckligt med personal för att ge en god medicinsk vård.??

Tidigare gjordes oanmälda inspektioner bara i undantagsfall, nu betydligt oftare. Per-Anders Sunesson tycker att myndigheten har tuffat till sig och blivit tydligare. Men blir det några konkreta förändringar??

— Det har varit extremt trögt, men det har blivit bättre. De politiska beslutsfattarna har kommit in på banan på ett helt annat sätt än tidigare. Jag tror att det är samma uppvaknande som vi såg för ett antal år sedan när det gäller personer som sitter i bolagsstyrelser; ”oj, har vi också ett ansvar”.?

Per-Anders Sunesson anser att frågan om patienternas säkerhet har uppmärksammats på ett helt annat sätt under de senaste åren. En viktig del i det tror han är Socialstyrelsens kartläggning 2008 som visade att tusentals människor dör varje år till följd av vårdskador. Kartläggningen av vårdskadorna kommer att följas upp regelbundet.?

Med den nya patientsäkerhetslagen blir det ännu tydligare att det är vårdgivarens ansvar att bedriva en god och säker vård. Vårdgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att en patient inte ska komma till skada.?

— Det kommer vi att påpeka väldigt tydligt när vi är ute på våra inspektioner; det här är faktiskt ert ansvar, var så goda och engagera er!??

Demensvård och LSS-vård är andra tillsynsfrågor som står högt upp på dagordningen just nu. I början av  året tog Socialstyrelsen över tillsynsansvaret för de frågorna från länsstyrelserna och vid årsskiftet kommer alla patientsäkerhetsärenden från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, att hamna på Socialstyrelsens bord. Per-Anders Sunessons tillsynsavdelning har på ett år vuxit från 200 till över 500 anställda.?

Tre av fyra anställda på länsstyrelserna följde med när Socialstyrelsen tog över ansvaret. De olika länens bedömningar i tillsynsfrågor kunde skilja sig ganska mycket åt. Det har också varit skillnader mellan Socialstyrelsens olika regionala enheter, men nu ska det skapas gemensamma rutiner och regelverk. Tillsynerna, hur brister bedöms och hur beslut skrivs, ska se likadant ut över hela landet. Det är ett stort arbete och Per-Anders Sunesson erkänner att själva tillsynsverksamheten inte riktigt har kunnat gå för full maskin under det här första året.?

Kanske var det också det som gjorde att det tog sju månader innan Socialstyrelsen kom med sitt skriftliga beslut om kritik mot att en gravt funktionshandikappad man hölls bakbunden på ett LSS-boende i Malmö stora delar av dygnet.?

— Det är helt oacceptabelt att det tog så lång tid. Vi har tittat på det och vidtagit åtgärder. Det ska gå snabbare.?

Per-Anders Sunesson säger att höstens alla larm om problem i vården tyvärr rätt väl speglar de brister som finns. Det är mycket som är eftersatt på många håll.??

I början av november gjorde Socialstyrelsen oanmälda inspektioner vid hundra demensboenden runt om i landet. Det visade sig att på sex av tio boenden låstes de gamla och dementa in nattetid och lämnades ensamma utan personal i närheten.?

— Om dörren till ett boende är låst måste personal inom några få minuter kunna uppmärksamma att en enskild vill ut och få kontakt med dem. Annars är inlåsningen olaglig. Det är ett olaga frihetsberövande gentemot den boende, säger Per-Anders Sunesson.?

Däremot är det inte meningen att personalen ska hamna i kläm när det inte längre är möjligt att använda tvång.?

— Jag vill poängtera att verksamheten är skyldig att ha den personal som behövs för att ge en god vård utan tvångsåtgärder. Så i stället för att kritisera enskilda individer som arbetar inom vården lägger vi fokus på den politiska ledningen. Ekonomi är inte ett godtagbart skäl för att inte ge god och säker vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida